Klimaatakkoord

Eind juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord. Dit akkoord is voor de glastuinbouwsector een duidelijke erkenning en biedt volop kansen om nog meer initiatieven te ontplooien om een nog sterkere economische en energieke sector te worden.

In dit Klimaatakkoord zijn alle voorstellen van de glastuinbouw overgenomen om te komen tot een optimale energiemix. Deze mix gaat uit van nieuwe en bestande technieken. Glastuinbouw Nederland heeft in 2017 de visie Klimaatneutrale Glastuinbouw opgesteld. Deze vormt de basis en het uitgangspunt voor dit Klimaatakkoord.

Het kabinet stelt 250 miljoen euro beschikbaar tot en met 2030 voor versnelling en intensivering van het programma Kas als Energiebron, het gezamenlijke energietransitieprogramma met het ministerie van LNV. Via het Klimaat- en het Tuinbouwakkoord is een gebiedsaanpak vastgesteld waarmee de vertaling van het landelijk beleid naar de uitvoering in regio’s, clusters en op bedrijven vorm krijgt inclusief modernisering van het areaal.

Nieuws

Water in de zomer

De eerste warme zomerdagen hebben we al weer gehad. Op een aantal plaatsen in ons land is het grondwaterpeil nog niet geheel hersteld van de droge, warme zomer van 2018 en de eerste onttrekkingsverboden zijn al weer een feit. We nemen aan dat de...

Specialist

Rob van der Valk

Beleidsspecialist Energie & Klimaat

Klimaatbeleid | Energieakkoord | Energiemarkt | Netbeheer

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies