Water & Omgeving

Kwaliteit oppervlaktewater

De afgelopen jaren is de kwaliteit van het oppervlaktewater verbeterd, maar in glastuinbouwgebieden worden nog regelmatig stoffen gemeten die slecht zijn voor de kwaliteit van het water. In glastuinbouwgebieden zijn dat gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen die vanuit de kassen in het water komen. En in sommige gevallen zelfs stoffen die niet meer zijn toegelaten. Samen met de waterschappen, met name Hoogheemraadschap Delfland, worden in steeds meer glastuinbouwgebieden projecten opgestart om de waterkwaliteit te verbeteren, zoals de ‘gebiedsgerichte aanpak’. In 2021 is de gebiedsgerichte aanpak gestart in een aantal nieuwe polders in het gebied van onder meer Delfland en Rijnland. Doel is om door middel van gerichte metingen een gedetailleerd beeld van de waterkwaliteit te krijgen. Ook worden er controles uitgevoerd om mogelijke bronnen van verontreiniging te lokaliseren en te beëindigen. Door gemeten waarden snel bij de ondernemers onder de aandacht te brengen, kan op de bedrijven gericht naar een eventuele oorzaak worden gezocht. Glastuinbouw Nederland is bij de gebiedsgerichte aanpak een verbindende schakel tussen het waterschap en de glastuinbouwondernemers. Er is contact met alle waterschappen over de waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden.

Zuiveringsplicht gewasbeschermingsmiddelen

De glastuinbouw heeft de zuiveringsplicht voor gewasbeschermingsmiddelen, die is ingevoerd op 1 januari 2018, voortvarend opgepakt. Vanwege de complexiteit hadden collectieve zuiveringen de tijd tot 1 januari 2021 om de installatie te realiseren. Collectief zuiveren bleek in veel gevallen lastiger en duurder dan verwacht, waardoor slechts een beperkt aantal is overgebleven. De installatie voor de tuinbouwriolering Bommelerwaard kende na de opstart de nodige problemen. In de loop van 2021 kwamen verschillende oplossingen in beeld. Inmiddels is de installatie aangepast en die draait momenteel naar tevredenheid van alle partijen. Bij Tuinbouw Waterzuivering De Vlot in het Westland draait de installatie, maar wordt nog gewerkt aan optimalisatie van vooral de voorfiltratie om beter om te kunnen gaan met de wisselende kwaliteit van het aangevoerde water. Voor de collectieve zuivering in Hoek van Holland is meer realisatietijd nodig. Inmiddels is de wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en Herstelwet gepubliceerd, waardoor die extra realisatietijd mogelijk is.

Glastuinbouw Waterproof

Binnen Glastuinbouw Waterproof is gewerkt aan verschillende innovatieve projecten. Doel is het beschikbaar houden van goed gietwater in de nabije toekomst, het verbeteren van de waterkwaliteit in de kas én het verbeteren waterkwaliteit om de kas. Op alle drie genoemde doelstellingen is er voortgang geboekt. Over de projecten is gecommuniceerd via glastuinbouwwaterproof.nl, via webinars en een WaterEvent. Voorbeelden zijn de ontwikkelen van alternatieve gietwaterbronnen, zoals het inzetten van effluentwater en het werken met een waterbank, waarbij hemelwater wordt geïnfiltreerd in de ondergrond en grondwater via de waterbank mag worden gebruikt. Voor in de kas is kennis ontwikkeld waarmee je sneller zicht hebt op de biologische waterkwaliteit, in het telen met toelating van meer natrium in de teelt en in het aantonen van de voordelen van het ionspecifiek meten. Voor de waterkwaliteit om de kas is een prototype nitraatmeter ontwikkeld, waarmee sneller lekkages kunnen worden opgespoord.

Vergunningverlening stikstof

In 2021 is een aantal webinars georganiseerd om leden/ondernemers bij te praten over de stand van zaken rond de vergunningverlening stikstof. Ook zijn op de website veel berichten gepubliceerd over de stand van zaken. Overleg met het ministerie van LNV over vergunningverlening voor de glastuinbouwsector heeft in 2021 helaas (nog) niet tot resultaat geleid. Wel is een aantal individuele vergunningaanvragen succesvol begeleid. In 2021 is er een legalisatieprogramma gepubliceerd. Het programma geeft echter nog steeds geen sluitend antwoord voor ondernemers die een vergunning voor stikstof nodig hebben in het kader van Wet Natuurbescherming. Daarom is eind 2021 een handreiking voor ondernemers opgesteld en gepubliceerd.

Omgevingswet

In mei 2021 werd bekend dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is verplaatst naar 1 juli 2022. Dat betekent dat in 2021 verder is gebouwd aan een internetmodule die makkelijker toegankelijk moet zijn voor ondernemers. Glastuinbouw Nederland heeft hiervoor input geleverd en treft voorbereidingen voor de implementatie van de nieuwe Omgevingswet en voor het organiseren van oefensessies voor ondernemers in 2022. Ook is gereageerd op diverse overheidsplannen die al vooruitlopen op de nieuwe integrale werkwijze van de nieuwe wet. Binnen het Platform Duurzame Glastuinbouw (PDG) is afgesproken om komend jaar de vinger aan de pols te houden bij de invoering. In 2013 is binnen het PDG een soortgelijke actie geweest bij de overgang van het Besluit Glastuinbouw naar het Activiteitenbesluit. Zowel vanuit de sector als vanuit bevoegd gezag kunnen dan onderwerpen of wetsartikelen worden aangedragen die onduidelijk zijn. Het PDG stemt dit onderling af en doet verbetervoorstellen aan het ministerie, de gemeente, of het waterschap als het in lokale wetgeving moet worden geregeld.  

Glas-PAS

In 2021 is door Glastuinbouw Nederland gewerkt aan het opzetten van individuele begeleiding voor leden als extra betaalde dienst: GLAS-PAS. Dit staat voor GLAStuinbouw Persoonlijke Advisering op het gebied van Strategie. Het is een pilot die beperkt is tot het werkgebied Ruimtelijke Ordening en Stikstof, waarbij het vooral gaat om strategische advisering die leden in staat moet stellen om een bepaald traject succesvol te doorlopen.

Glastuinbouw Nederland - © 2022