Arbeid

Nieuwe Human Capital Agenda

De Human Capital Agenda 2023-2025 is in december vastgesteld door de stuurgroep Arbeid. De beleidsagenda geeft aan hoe we de komende drie jaar invulling geven aan onze speerpunten voor thema Arbeid. Vijf speerpunten: optimaliseren arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, inzet op Leven Lang Ontwikkelen, duurzaam aantrekkelijk maken flexwerk en beter profileren van werken in de glastuinbouw.

Nieuwe cao Glastuinbouw

In januari kwam na lang onderhandelen een nieuwe cao tot stand. De eerste maanden heeft de implementatie en het beëindigen van loongebouw A centraal gestaan. In het najaar kwamen onderhandelingen over een nieuwe cao voor 2023, met een oplossing voor schaal B, hoog op de agenda te staan. De verhoging van het Wettelijk Minimum Loon maakt een herindeling van loonschaal B noodzakelijk.

Regionale samenwerking overheid-onderwijs-bedrijfsleven

Beroepen verdwijnen, nieuwe banen ontstaan en de inhoud van functies verandert. Dit vraagt om andere vaardigheden van medewerkers. In verschillende Greenportregio’s is door glastuinbouwbedrijven, onderwijsinstellingen en overheid gewerkt aan een regionale actieagenda met heldere doelen voor een vitale arbeidsmarkt. Partners van Regio Zwolle richten zich bijvoorbeeld op een viertal uitdagingen: Instroom van jongeren bevorderen, werklozen enthousiasmeren, werknemers uit andere sectoren, duurzame inzetbaarheid in de sector.

Energiecrisis en werknemers

Door de energiecrisis pasten veel bedrijven hun teeltstrategie aan. Dat is een ingrijpende beslissing, zeker vanwege de zorg om het eigen personeel. Wat betekent dat voor de werknemers, wat kunnen ondernemers doen en waar moeten zij rekening mee houden? Glastuinbouw Nederland bracht de partijen bij elkaar die hulp en tools bieden om met deze situatie om te gaan.

Flexwerk duurzaam aantrekkelijk maken

De behoefte van de glastuinbouw aan werkkrachten is voor een groot deel seizoensgebonden. Voor de invulling van dat flexwerk leunen we als sector in hoge mate op internationale werknemers. Uitzendwerk gaat in Nederland verplicht gecertificeerd worden. Overleg loopt om tot goede regelgeving en handhaving te komen. Het project Fieldlab is een goed voorbeeld van de strijd tegen uitbuiting van internationale werknemers.

Inspiratieboek huisvesting

Tijdens het congres ‘Arbeidsmigranten Twee jaar na Roemer en dan..?’, presenteerden LTO en Glastuinbouw Nederland een inspiratieboek huisvesting. Dit boek staat vol voorbeelden van goede huisvesting voor internationale werknemers werkzaam in de glastuinbouw. De opgehaalde lessen, kennis en inspiratie staan ook in deze kennisbank. In november vond een gesprek plaats tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK), LTO Nederland en Greenports Nederland over de huisvesting van internationale werknemers. Wordt vervolgd in het nieuwe jaar.

Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden

Samen met Stigas werd ook in 2022 de Arbocatalogus actueel gehouden. Projecten in het agrarisch en groen, zoals Bescherm Bewust en Uitzendkrachten werken veilig, zijn dit jaar afgerond en kunnen in 2023 worden geïmplementeerd in onze sector. Voor pensioen, het inkomen voor later, zijn op de drempel van het nieuwe jaar pensioenpremie en indexatie voor 2023 vastgesteld.

Leven Lang Ontwikkelen

Het ministerie van SZW heeft de aanvraag van Glastuinbouw Nederland, LTO en FNV voor de implementatie van de Groenpact Groene Persona’s voor Leven Lang Ontwikkelen en Duurzame Inzetbaarheid gehonoreerd. De komende drie jaar is ruim € 1,5 miljoen beschikbaar om de ontwikkeling van vakmensen en professionals te stimuleren en versnellen. De middelen worden verdeeld over drie pilots, onder andere de Horti Academy in Greenport West-Holland.

Huisvesting Oekraïense vluchtelingen

De oorlog in Oekraïne is een ongekende humanitaire crisis. Oekraïense vluchtelingen zochten begin dit jaar een veilig heenkomen in landen dichtbij, maar ook in Nederland. Omdat zij vervolgens ook graag in ons land wilden werken, heeft de Werkgeverslijn land- en tuinbouw een speciale themapagina opgesteld rondom dit onderwerp. Dit is gedaan op initiatief van LTO en onder andere Glastuinbouw Nederland. Oekraïense werknemers in Nederland die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen moeten vanaf 1 november een bewijs van verblijf hebben.

Glastuinbouw Nederland - © 2024