Energie

Energiecrisis

2022 stond uiteraard in het teken van de energiecrisis. Met het pleiten voor oplossingen voor de korte termijn en passende steunmaatregelen proberen we als Glastuinbouw Nederland de toekomst van de sector veilig te stellen. In 2023 gaan we hier uiteraard mee door. De impact voor ondernemers en de rol van de glastuinbouw in de energietransitie zijn door Glastuinbouw Nederland en ondernemers dit jaar veelvuldig onder de aandacht van politiek en media gebracht.

Fiscale maatregelen coalitieakkoord

In het coalitieakkoord is bepaald om per 1 januari 2025 het verlaagd tarief glastuinbouw af te schaffen. Ook is bepaald om per 1 januari 2025 voor installaties met warmtekrachtkoppeling (WKK-installaties) de vrijstelling in de energiebelasting te beperken tot elektriciteit die op het net wordt gezet. Omdat dit verregaande gevolgen heeft voor de glastuinbouwsector, is er in het voorjaar een motie ingediend (en aangenomen) om met onafhankelijke impactanalyse te komen (verwachting januari 2023).

Convenant energietransitie

Na twee jaar overleg en onderhandelingen is op 30 november 2022 door vijf partijen de handtekening gezet onder het Convenant energietransitie 2022-2030. Met concrete afspraken en een goede basis voor een intensieve samenwerking zetten de glastuinbouwsector en overheid samen de schouders onder het behalen van de CO2 doelen van 2030.

Kennisontwikkeling en -uitwisseling

De kennisontwikkeling binnen Kas als Energiebron loopt volop door. Tientallen haalbaarheidsstudies, kasproeven, demonstratie- en monitoringsprojecten lopen. Een belangrijk onderwerp is LED-belichting. Vanwege de huidige crisis stappen veel telers daar versneld op over. Maar ook CO2, betere isolatie en uiteraard Het Nieuwe Telen krijgen veel aandacht. Daarbij is het essentieel dat de ontwikkelde kennis ook structureel wordt overgedragen. Naast de BCO’s die meedraaien met projecten, worden er dit jaar steeds meer maatwerktrajecten geleverd rond de proeven.

CO2-voorziening

Een goede CO2-voorziening is cruciaal voor de energietransitie van de glastuinbouw. In 2022 zijn belangrijke stappen gezet en zijn elf projecten in de SDE++ gehonoreerd voor in totaal 0,4 Mton. Bijvoorbeeld de bouw van een project bij Twence, dat dit jaar is gestart. Ook zijn er hiervoor contractwijzigingen nodig voor OCAP. Alleen met deze projecten zijn we er nog niet en blijft er inspanning nodig om voldoende CO2 voor de glastuinbouw te krijgen.

Start geothermieprojecten

Ondanks de huidige SDE-problematiek vanwege de hoge gasprijzen voor lopende duurzame projecten, gingen de ontwikkelingen van nieuwe geothermieprojecten in de glastuinbouw dit jaar onverstoord door. Aan het eind van het jaar ging het project Polanen in het Westland van start. Aardwarmte Maasdijk kreeg, voorafgaand aan de ondertekening van het Energieconvenant, bezoek van de ministers Adema (LNV) en Jetten (EZK) en staatssecretaris Van Rij (Financiën).

Glastuinbouw Nederland - © 2024