Regio

Verbindende schakel

In algemene zin kenmerkte 2019 zich door een enorme betrokkenheid van de regio’s bij de koers en het beleid van Glastuinbouw Nederland. Bewust wordt verantwoordelijkheid genomen voor de regionale uitwerking van Verantwoorde Glastuinbouw. (Sub)regiobesturen en regiocoördinatoren vormen de verbindende schakel tussen landelijke visie, ambitie en inzet en vertaling en uitwerking naar lokaal-regionale ondernemersomgeving. De positie en functie van de regio’s binnen de organisatie zijn in 2019 duidelijker geworden.

Water

Na succesvolle projecten en resultaten omtrent het zuiveren van afvalwater is er dit jaar toenemende aandacht voor gietwatervoorziening. Het collectief afvalwatersysteem Bommelerwaard wordt aanbesteed. Aansluiting van ongeveer 250 ha glas en de ingebruikname zijn voorzien voor 2020. Het project DuurSaam Glashelder wordt geleid door Glastuinbouw Nederland en onderzoekt onder andere de mogelijkheden voor het terugbrengen van brijn in de ondergrond. In Limburg wordt binnen het project Samen Zuiver met waterschap en provincie gekeken naar de watervoorziening en het bronwatergebruik. De gietwatervoorziening in Zuid-Holland heeft in Coaster een uithangbord met een groeiend aantal deelnemende telers. In de noordoostelijke provincies is het beleid voor gietwatervoorziening voor de glastuinbouw uitgewerkt en teruggekoppeld naar de ondernemers. De inzet van omgekeerde osmose speelt een belangrijke rol in de duurzame gietwatervoorziening in Luttelgeest en de Noordoost Polder. Daarnaast wordt in verschillende clustergebieden door heel het land de ‘gebiedsgerichte aanpak’ gebruikt om samen met waterschappen en glastuinbouwondernemers de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren.

Ledenbehoud

De modernisering van Glastuinbouw Nederland heeft met name impact voor ondernemers in de zuidelijke provincies. Om die reden hebben de regiobestuurders en regiocoördinatoren in nauwe samenwerking  met voorzitter, directeur en relatiebeheerder extra aandacht besteed aan het bezoeken van leden, zowel individueel als in groepen. Tijdens kantinetafelgesprekken is uitleg gegeven over strategie, toegevoegde waarde en contributie. Bij de facturen is bovendien een begeleidende toelichting gevoegd. Die intensieve en persoonlijke aanpak heeft vruchten afgeworpen. Aan het eind van het derde kwartaal was in de betrokken provincies 90% van de facturen voldaan. De integratie modernisering  en contributieverhoging is succesvol verlopen met behoud van leden en heeft zelfs voor nieuwe leden gezorgd.

Energie & CO2

Een scala aan projecten in de regio’s onderstrepen het belang van energie en CO2. In de Bommelerwaard wordt een businesscase opgesteld voor collectieve CO2-voorziening via OCAP. Het gebied wordt landelijk nieuws vanwege de ontoereikende elektriciteitsvoorziening. In samenwerking met netbeheerder Liander worden vervolgens stappen gezet naar verbetering. In Zuid-Holland wordt samen met de warmtecoöperaties flink gelobbyd voor aansluiting van de glastuinbouw in Westland en Oostland op de restwarmteleidingen vanuit de Rotterdamse haven naar Leiden en Den Haag, evenals de ontwikkeling van WarmteSysteem Westland. Het project Verkenning energie en verduurzaming bepaalt de agenda in Limburg. Voor zowel glastuinbouwgebieden als individuele bedrijven is de vraag naar warmte, elektriciteit en CO2 in kaart gebracht. Vervolgactie wordt opgepakt, provinciale subsidie voor het vervolgtraject succesvol aangevraagd en vervolg-initiatieven worden ondersteund. In de Noord-Brabantse clusters Asten-Someren, Made en Etten-Leur wordt met ondernemers bekeken wat de mogelijkheden zijn van een collectieve energie aanpak.

Arbeidsmarkt

Arbeidsmarktprojecten met regionale impact moeten zorgen voor voldoende werknemers met de juiste kwaliteit. De instroom van jongeren en hoger opgeleide specialisten in glastuinbouw geniet de specifieke aandacht. Een belangrijk deel van het werk wordt ingevuld door arbeidsmigranten, waarbij  een gedegen beleid op gebied van huisvesting een belangrijke randvoorwaarde is. In het Westland is de nood hoog. Het ontwikkelkader huisvesting leidt pas over 2 tot 3 jaar tot een oplossing, dus is een noodplan huisvesting vereist. Glastuinbouw Nederland beslist mee over de voordracht van locaties. Van de dertien locaties die door uitzendbureaus zijn voorgedragen, zijn er zes goedgekeurd. In Zaltbommel heeft de gemeente dit jaar beleid vastgesteld, waardoor ruimte ontstaat voor huisvesting van arbeidsmigranten op de bedrijven, huizen buiten de bebouwde kom en geconcentreerde huisvesting. In Noord-Brabant moet de Taskforce huisvesting arbeidsmigranten leiden tot een duidelijke visie en helder beleid.

Ruimte

De niet aflatende aandacht van de regiovertegenwoordigers voor het borgen van voldoende kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingsruimte voor glastuinbouw kenmerken het dossier Ruimte. Zo is in samenwerking met ZLTO een visie geschreven voor teelt ondersteunende voorzieningen (TOV) in Noord-Brabant, die ontwikkelingsruimte moet bieden voor een grote diversiteit aan bedrijfstypes  in de provincie. We zetten ons in voor meer ruimtelijk perspectief voor de glastuinbouw middels de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 die momenteel wordt opgesteld. In Noord-Holland wordt de ruimtelijke visie van Greenport Aalsmeer geactualiseerd en verankerd in de provinciale verordening en bestemmingsplannen. Het realiseren van een verplaatsingsregeling voor glastuinbouwondernemers vergt veel inzet. Dat geldt ook voor een soortgelijke regeling in Gelderland, die toekomst moet bieden aan bedrijven in de buiten gebieden. De visie van Lingewaard vraagt om begeleiding van tuinders in overleg met de gemeente. In Zuid-Holland is Glastuinbouw Nederland betrokken bij zowel de ruimtelijke economische visie van Oostland als de Duin- en Bollenstreek.

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies