Waarom KijK?

Nieuwe financiële middelen

Vanaf 2019 zijn nieuwe financiële middelen nodig voor de innovatieprogramma’s Kas als Energiebron, Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid en Glastuinbouw Waterproof. Door zelf zorg te dragen voor financiering van gewasoverstijgend onderzoek, kan medefinanciering door de overheid worden verkregen tot tenminste een verdubbeling van het sectorbedrag. Kortom, een zeer hoog rendement.

In het voorjaar van 2017 konden ondernemers hun mening geven over de voortgang en financiering van deze drie innovatieprogramma’s. De representatieve steekproef leverde een positieve uitslag op. Voortzetting van de programma’s wordt door 90% gezien als noodzakelijk en 87% toonde zich bereid mee te betalen. Als voorwaarde werd onder andere wel gesteld dat alle glastuinbouwbedrijven moeten meebetalen. Daarnaast is meer invloed op de inhoud een voorwaarde, evenals cofinanciering door de overheid.

Het advies

In overleg met GroentenFruit Huis en Royal FloraHolland is een Ondernemersgroep Kennis In je Kas (KijK) gevormd om de uitkomsten en voorwaarden van de telerspeiling te vertalen in een nieuwe, gedragen aanpak. Deze ondernemersgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle glasgroente producentenorganisaties, vrije afzet en leden van Royal Flora Holland en Plantion. Ook de huidige ondernemersgroepen Energie, Water en Plantgezondheid waren elk met een lid vertegenwoordigd. In de periode mei/juni 2018 is een advies opgesteld.

Hoofdlijnen advies

De hoofdlijnen van het advies zijn:

  • Brede steun voor een gezamenlijk programma Onderzoek en Innovatie 'Kennis in je Kas' 2019-2022 gericht op het gewasoverstijgend onderzoek, bestaande uit de drie thema’s Kas als Energiebron, Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid en Glastuinbouw Waterproof.
  • Sectorbudget voor KijK van maximaal ongeveer € 3.000.000 per jaar, te financieren door alle glastuinbouwondernemingen (€ 350 per hectare per jaar). Dit bedrag wordt verdubbeld door de overheid.
  • Via de minister van LNV verbindend verklaren zodat ook de niet aangesloten glastuinbouwbedrijven meebetalen aan het programma (geen free riders). Dit kan op basis van het EU gemeenschappelijk landbouwbeleid door de brancheorganisaties G&F Nederland en Siergewassen worden aangevraagd.
  • Beperk KijK tot de gespecialiseerde glastuinbouw (ca 8650 ha), inclusief aardbeien onder glas, maar exclusief fruit en bomen onder glas, broeierij en buitenbloemen en laat bedrijven kleiner dan 0,5 hectare niet meebetalen (uitvoeringskosten).
  • Maak een Programmaraad KijK verantwoordelijk voor de aansturing (uitvoering, inhoudelijke hoofdlijnen, projecthonorering, budget), op advies van de ondernemersgroepen Kas als Energiebron, Water en Plantgezondheid. De Programmaraad bestaat uit 9 ondernemers, 5 (55%) uit de glasgroente en 4 (45%) uit de sierteelt gebaseerd op areaal, op voordracht van de afzetorganisaties en Glastuinbouw Nederland.
  • In het verleden was het budget voor onderzoek drie keer zo hoog als het nu vastgestelde bedrag. De Ondernemersgroep heeft gekozen voor het minimale budget van € 3.000.000 per jaar.

Waar is telersbijdrage op gebaseerd?

In de tijd van het Productschap Tuinbouw (PT) werd jaarlijks ongeveer € 10 miljoen uitgegeven aan onderzoek en innovatie. Dat was ongeveer 15% van de PT-heffing. In de periode 2014-2018 werd jaarlijks € 4 miljoen ingezet voor de drie bovengenoemde innovatieprogramma’s. De financiering kwam nog uit de reserves van het PT. De gewascoöperaties en toeleveranciers voegen daar per jaar ongeveer € 1,5 miljoen aan toe, als projecten deels ook gewasgericht zijn of techniekontwikkeling betreffen.
Dankzij de brede steun via de brancheorganisaties en de Verbindend Verklaring van Kennis in je Kas kan het programma vanaf 2019 beschikken over ongeveer € 3 miljoen aan sectormiddelen per jaar. Dat is gebaseerd op een telersbijdrage van € 350 per hectare per jaar, conform de aanbeveling uit de telersenquête.

Goedkeuring door LNV

Het advies is overgenomen door de Brancheorganisaties (BO) Sierteelt en Groenten & Fruit. Een brancheorganisatie is een mogelijkheid om collectief zaken te regelen binnen een sector. Hier zijn diverse partijen in de keten voor nodig. Binnen de BO Sierteelt zijn aangesloten: RFH, Plantion (VBN), LTO Vakgroep Bomen en Vaste planten, KAVB, VGB en Glastuinbouw Nederland. BO Groenten & Fruit bestaat momenteel uit: NFO, DPA (GFH), LTO Vakgroep Vollegrondsgroenten en Glastuinbouw Nederland. Op basis hiervan is de Verbindend Verklaring aangevraagd door de beide brancheorganisaties. Op 24 september 2019 heeft LNV de aanvraag goedgekeurd. Bekijk de bijbehorende documenten: onderzoeksplan en de goedgekeurde regelingen (Glasgroente en Sierteelt onder glas).

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies