Kennis in je Kas (KijK) in het kort

KIJK, wat is dat precies?

Kennis in je Kas, kortweg KijK, gaat over sectorbrede financiering van het gewasoverstijgend onderzoek in de innovatieprogramma’s Kas als Energiebron, Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid en Glastuinbouw Waterproof.

Geld voor onderzoek moet voor een deel door de glastuinbouwsector zelf worden bijeengebracht. Daarmee kan medefinanciering door de overheid worden verkregen tot verdubbeling van het bedrag dat de sector inbrengt. Tot en met 2018 kwam dit geld uit (de reserves van) het Productschap Tuinbouw. Vanaf 2019 zijn nieuwe financiële middelen nodig, ongeveer € 3 miljoen per jaar. Dat komt neer op een bedrijfsbijdrage van € 350 per ha. Door de bijdrage van de overheid komt het budget uit op ruim € 6 miljoen per jaar.

Het bedrag per hectare wordt jaarlijks bij alle glastuinbouwbedrijven in rekening gebracht, ook bij de bedrijven die geen lid zijn van Glastuinbouw Nederland of een afzetorganisatie. Dit is vastgelegd in de Verbindend Verklaring van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Mening van telers als basis

De voorbereiding van Kennis in je Kas is in 2017 begonnen met een representatieve steekproef onder telers. De uitkomst was positief, met een aantal voorwaarden, onder meer dat alle glastuinbouwondernemingen meebetalen. In 2018 is met een breed samengestelde ondernemersgroep de uitslag van de steekproef vertaald naar een concreet advies aan de betrokken sectororganisaties over de uitvoering. Het advies ging over: welk onderzoek; welk bedrag; voor welke bedrijven; wie bepaalt? De sectororganisaties hebben het advies overgenomen en de uitvoering voorbereid. Nu op 18 september de Verbindend Verklaring is verkregen, wordt Kennis in je Kas formeel gestart.
Meer over de totstandkoming van Kennis in je Kas vindt u hier.

Klaar voor de start

Nu de Verbindend Verklaring door het ministerie van LNV is afgegeven, worden de facturen voor de verplichte bijdrage verstuurd in het laatste kwartaal van 2019. Vanwege de beschikbaarheid van de juiste adressen vindt deze facturatie getrapt plaats. U kunt dus eerder of later een factuur in de bus krijgen dan uw buurman.

Kennis in je Kas is een stichting voor en door alle Nederlandse telers en wordt gefaciliteerd door Glastuinbouw Nederland. Betrokken organisaties en medewerkers staan in de startblokken om de nieuwe financiering tot uitvoer te brengen. Innovatie is noodzakelijk in de glastuinbouw. Zo kunnen we met elkaar voldoen aan de eisen van overheid en omgeving en als sector de concurrentie voorblijven.

Onderzoek hoe en waarom?

Via Kennis in je Kas wordt het gewasoverstijgend onderzoek gefinancierd door bedrijfsleven en overheid gezamenlijk. Daarnaast is er het toegepaste onderzoek (gewasgericht), veelal bedacht en gefinancierd vanuit de gewascoöperatie. Denk aan toegepast onderzoek naar teeltreceptachtige zaken voor onder meer gewasbeschermingsmiddelen, CO2, bemesting. Dit bouwt vaak voort op eerder onderzoek van de drie programma’s. Het komt overigens vaak voor dat projecten worden gefinancierd uit een combinatie van: middelen uit een van de programma’s, middelen vanuit het gewas en vanuit toeleveranciers. Fundamenteel onderzoek gaat over de lange termijn, toepasbare resultaten zijn pas na 5 tot 10 jaar zichtbaar. Denk aan nieuwe veredelingsmethoden, plantenfysiologisch onderzoek en nieuwe materialen.

Deze drie vormen van onderzoek zijn allemaal nodig. Met de beeldspraak van de infographic op deze pagina: Om van A, kennisvraag, naar B, bedrijfstoepassing, te komen heb je de rails nodig (door overheid gefinancierd fundamenteel onderzoek), een locomotief (publiek-privaat gefinancierd gewasoverstijgend onderzoek) en de wagons (privaat gefinancierd gewasgericht onderzoek).

Innovatie levert continuïteitsperspectief

Veel technieken en teeltkennis die worden toegepast op teeltbedrijven zijn het resultaat van onderzoek. Denk aan ontwikkelingen op gebied van gewasbescherming, waterzuivering en recirculatie en energiebesparende technieken (Het Nieuwe Telen). Deze ontwikkelingen komen vaak voort uit de innovatieprogramma's Kas als Energiebron, Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid en Glastuinbouw Waterproof. Deze innovatieprogramma's zijn primair gericht op rendement voor teeltbedrijven en oplossingen om aan de voortdurend stijgende eisen van consument en maatschappij te kunnen voldoen. Meer over het onderzoek vindt u hier.

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies