Onderzoek

Over welk onderzoek gaat Kennis in je Kas?

KIJK gaat om de drie gewasoverstijgende innovatieprogramma’s Kas als Energiebron, Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid en Glastuinbouw Waterproof. Dat is een samenhangend pakket aan projecten gericht op een strategisch doel voor de lange termijn, bijvoorbeeld klimaatneutraal telen of weerbare planten. Het betreft onderzoek én kennisuitwisseling over resultaten. Er wordt gewerkt aan gewasoverstijgende projecten. De puur gewasgerichte projecten worden niet uit collectieve sector- of overheidsmiddelen gefinancierd, maar privaat vanuit het gewas of de gewascoöperatie. Het komt overigens vaak voor dat projecten worden gefinancierd uit een combinatie van middelen uit een van de programma’s, middelen vanuit het gewas en middelen vanuit toeleveranciers.

De kennisvragen zijn gebundeld in het programma onderzoek en innovatie Kennis in je Kas.

Dit leveren de innovatieprogramma’s op

Elke procent minder uitval of meer opbrengst is duizenden euro’s per hectare. Met Het Nieuwe Telen 5-10 m3/m2 besparen is duizenden euro’s. Het tuinbouwtarief energiebelasting scheelt de sector € 100 miljoen per jaar en kan per bedrijf oplopen tot ruim € 80.000. Water en milieu lijken alleen geld te kosten, maar het echte verhaal is  dat er teelten zouden zijn verdwenen en bedrijven gesloten of beboet zonder het onderzoek naar wateroplossingen.

Onderstaand een actuele greep uit innovaties die zijn ontstaan uit vele jaren investeren in onderzoek binnen de innovatieprogramma’s:

  • Energie: Onderzoek naar de gesloten kas, of energieleverende kas. Dat leidde tot Het Nieuwe telen (temperatuur/lichtsom, luchtvochtigheid, schermgebruik) telen met LED’s, optimaal CO2 doseren; kennis over geothermie; alternatieven voor de CO2 voorziening.
  • Water: Bemestingsonderzoek, zuiveringstechnieken, gesloten teeltsysteem, telen uit de grond; oplossingen voor waterbeheer en alternatieve gietwatervoorzieningen.
  • Plantgezondheid: Geïntegreerde en biologische gewasbescherming, Integrated Pest Management (IPM), plantweerbaarheid.

Wie trekken de kar?

Formeel zijn de besturen van de Brancheorganisaties G&F Nederland en Siergewassen de aanvragers van de verbindend verklaring en het programma. De verbindend verklaring is een instrument dat alleen via deze brancheorganisaties op basis van het EU landbouwbeleid kan worden ingezet en dit is de enige manier om te voldoen aan de wens van de achterban dat alle glastuinbouwbedrijven meebetalen, dus ook niet-leden. De BO’s hebben de aansturing volledig gedelegeerd aan de Programmaraad KijK (= bestuur stichting KijK) en de uitvoering wordt gefaciliteerd door Glastuinbouw Nederland.

Programmaraad en Ondernemersgroepen

De Programmaraad KijK bewaakt de voortgang van de programma en houdt toezicht op de uitvoering. Door de brede (voorgedragen) samenstelling vanuit de afzetorganisaties en het voorzitterschap van Glastuinbouw Nederland is het commitment van ondernemers geborgd. De Programmaraad besluit over inhoud en financiering van programma en projecten op zwaarwegend advies van de Ondernemersgroepen per thema. Indien de Programmaraad niet akkoord is, gaat een voorstel terug naar de desbetreffende Ondernemersgroep. De Programmaraad telt negen leden, vijf uit de glasgroente en vier uit de sierteelt. De Programmaraad heeft een onafhankelijke voorzitter en secretaris (zonder stemrecht). Voor deze periode is gekozen voor de voorzitter respectievelijk directeur van Glastuinbouw Nederland.

Een Ondernemersgroep (per thema) stuurt de uitvoering van het programma en zorgt voor goede projecten binnen het afgesproken kaderprogramma. De Ondernemersgroep borgt de juiste aansturing van projecten via begeleidingscommissies met betrokken telers. Er zijn er drie: Ondernemersgroep Kas als Energiebron, Ondernemersgroep Plantgezondheid, Ondernemersgroep Water. Een Ondernemersgroep bestaat uit vijftien tot twintig telers, met een afspiegeling van gewassen en kennisdomeinen. De voorzitter wordt uit hun midden gekozen. De secretaris is een themaspecialist van Glastuinbouw Nederland.

Een begeleidingscommissie onderzoek (BCO) is actief voor de duur van het project. De BCO stuurt de uitvoering van het project op basis van het projectplan en borgt de afstemming met de betrokken gewascommissies en Ondernemersgroep. De BCO stelt het eindrapport van een project vast. Leden (maximaal tien) van een BCO zijn telers en vertegenwoordigers van co-financiers in een goede afspiegeling van gewassen en kennisdomeinen van het project. De voorzitter van een BCO is bij voorkeur een ondernemer/teler; de secretaris is een netwerk- of onderzoekscoördinator van Glastuinbouw Nederland; eventueel te combineren in één persoon.

Glastuinbouw Nederland - © 2020