2030: Biologisch ecosysteem in de circulaire kas

In de Nederlandse kassen worden groente, fruit, bloemen en planten in 2030 geteeld binnen een robuust en weerbaar ecosysteem, nagenoeg zonder residu op de producten en nagenoeg zonder emissie naar het milieu.

Weerbaar en duurzaam telen is op ieder glastuinbouwbedrijf dan het uitgangspunt met behoud van bedrijfseconomisch rendement. Hierbij wordt het zelfregulerend vermogen van het systeem benut en ligt de focus op preventie, natuurlijk evenwicht en optimale kringlopen. Om deze ambitie waar te maken en innovaties verder te brengen, is samenwerking met de overheid, ketenpartners en natuur- en milieuorganisaties van groot belang. In het visiedocument Plantgezondheid leest u meer over deze ambitie. Om deze ambitie te realiseren zijn concrete speerpunten en activiteiten vastgesteld in het jaarplan.

Verantwoorde Glastuinbouw
Verantwoorde Glastuinbouw geeft de toekomstrichting van de Nederlandse glastuinbouw weer vanuit de thema's Arbeid, Energie, Plantgezondheid en Water & Omgeving. De leden hebben deze koers in 2017 met elkaar vastgesteld. In 2022 vond een actualisering plaats.

Circulaire Kas
De circulaire kas is het concept van het programma Verantwoorde Glastuinbouw. Een duurzaam productie-ecosysteem waar groenten, fruit, bloemen en planten worden geteeld met aandacht voor mens, milieu en omgeving. 

Met de circulaire kas laten we ook de betekenis van de glastuinbouw voor de samenleving zien. De sector draagt bij aan het oplossen van grote, maatschappelijke uitdagingen. Welke? Lees ons verhaal.

Foto: © 2019 PATS Indoor Drone Solutions

Jakoline van Straalen

Glastuinbouw Nederland - © 2024