Actief samenwerken aan betere waterkwaliteit in Polder Bleiswijk

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, LTO Glaskracht Nederland en de gemeente Lansingerland gaan gericht op zoek naar oorzaken van vervuiling van het oppervlaktewater. Deze gebiedsgerichte aanpak in polders met veel glastuinbouw vindt in de regio al langer plaats, in andere polders van Schieland en Delfland, en start nu ook in de Polder van Bleiswijk.

Wat houdt dat in?
De gebiedsgerichte aanpak is bedoeld om de waterkwaliteit in de gemeente te verbeteren door het terugdringen van lozingen die te veel voedingsstoffen en eventuele restanten van gewasbeschermingsmiddelen bevatten. Naast het voldoen aan de wettelijke kaders is er een extra noodzaak, omdat de toelating van gewasbeschermingsmiddelen wordt gekoppeld aan het terugdringen van de aanwezigheid hiervan in het slootwater. Hiervoor zijn de glastuinbouwondernemers zelf verantwoordelijk én aan zet. Tegelijkertijd willen wij als overheden, vanwege de flinke opgave, de ondernemers faciliteren en ondersteunen waar mogelijk.

Hoe dan?
Dit doen wij door intensieve metingen van de waterkwaliteit in het glastuinbouwgebied uit te voeren. Zo sporen wij onbekende en ongewenste lozingen van bedrijfsafvalwater op, zodat gerichte en actieve inzet door de bedrijven mogelijk is om deze lozingen te stoppen. Van de bedrijven verwachten wij dat zij het watersysteem op hun bedrijf checken. Door lokaal samen met ondernemers op te trekken en intensief met hen de voortgang te bespreken wordt gewerkt aan een breed draagvlak.

Start in polder Bleiswijk
De aanpak geldt voor de hele polder van Bleiswijk. Daarbij wordt gewerkt van noord naar zuid. De volgende activiteiten vinden plaats:

  • Extra metingen van gewasbeschermingsmiddelen en van nitraat, wat kan duiden op bedrijfsafvalwater in het slootwater.
  • Een bijeenkomst met de tuinders in het gebied om de situatie en de aanpak te bespreken.
  • Bedrijfsbezoeken. Nalopen van het bedrijfswatersysteem om emissies te beëindigen en de interne waterkringloop zoveel mogelijk te sluiten.
  • Zo nodig aanvullende metingen.
  • Een evaluatiebijeenkomst met de tuinders om de resultaten te bespreken en vervolgacties te bepalen.

Het hoogheemraadschap is nu gestart met de (extra) metingen van gewasbeschermingsmiddelen en nitraat net ten zuiden van de A12. Deze meetgegevens worden verzameld om de tuinders in de eerste tuindersbijeenkomst up-to-date informatie te geven. Daarnaast zijn de voorbereidingen in gang gezet voor de eerste tuindersbijeenkomst in januari.

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

TEK bijna gesloten

Tot 2 oktober is het mogelijk een aanvraag te doen voor de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). Deze regeling is voor ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% van de omzet van 2022 bedragen. De regeling geeft een…

Glastuinbouw Nederland - © 2023