Actieplan Schoner, Groener, Beter gepesenteerd

Nederlandse telers willen wereldwijd toonaangevend blijven in teelt en uitgangsmateriaal en daarmee een belangrijke kraamkamer zijn voor de wereldwijde productie van voedsel, groen en sierteelt. “De producten van onze telers behoren tot de alle schoonste van de wereld. En die positie willen wij versterken door nog schoner, groener en beter te gaan produceren. Dat is nodig want onze afnemers en consumenten vragen erom. Met dit actieplan spelen we daar op in”, zegt Joris Baecke, LTO Nederland portefeuillehouder Plantgezondheid.

LTO Nederland heeft met steun van Nefyto en Agrodis het Actieplan ‘Schoner, Groener, Beter’ opgesteld. Het actieplan bevat maatregelen die bijdragen aan de realisatie van de doelen van het rijksbeleid en de wensen van markt en maatschappij. “Schoner door verdere emissiereductie, groener door vergroening van de middelen en maatregelen en beter door optimaliseren van teeltsystemen en borging van verduurzaming in de keten”, zegt Baecke.

Het actieplan ‘Gezond Gewas, Schoon Water’ van LTO Glaskracht Nederland is hierin integraal opgenomen. De glastuinbouw moet volgens het actieplan ziekten en plagen structureel voorkomen door de aandacht meer te verleggen van symptoombestrijding naar preventie. Verder ligt de focus op het zuiveren van lozingswater, zodat het oppervlaktewater aanzienlijk aan kwaliteit wint. "100 procent aansluiting op het riool in 2016 is ons streven", zegt Baecke. Naar de toekomst toe wordt ingezet op collectieve zuivering spuiwater. Uitvoering en realisatie hiervan is van groot belang voor het behoud van het middelenpakket en draagvlak bij politiek en maatschappij.

Dinsdagmiddag 18 november  2014 is het actieplan gepresenteerd. De presentatie vond plaats bij het glastuinbouwbedrijf Stolk Brothers BV in Bergschenhoek. "Milieu bewust produceren is voor ons cruciaal", aldus Pieter Stolk, mede-eigenaar. Op dit bedrijf worden exclusieve soorten Anthurium Andreanum als potplant geteeld. Het water wordt 100% gerecirculeerd en er wordt geïntegreerd geteeld met maximale inzet van biologische bestrijders en groene middelen. "Al sinds 2004 zijn wij bezig met het ontwikkelen van een weerbaarder gewas, hierdoor is de inzet van middelen minimaal en kunnen wij garanderen dat de planten duurzaam zijn geteeld met respect voor mens en milieu".

Glastuinbouw Nederland - © 2022