Agrarisch Keurmerk Flexwonen maakt inhouden kosten huisvesting weer mogelijk

Voor buitenlandse werknemers wordt de kwaliteit van huisvesting een steeds belangrijker argument om voor u te komen en te blijven werken. De huisvesting moet dan natuurlijk wel in orde zijn. Daarom heeft LTO Nederland samen met de aangesloten regionale LTO-organisaties en Glastuinbouw Nederland, de gelieerde vaktechnische organisaties en werkgevers- en werknemersorganisaties CNV en FNV het Agrarisch Keurmerk Flexwonen opgezet. Het ministerie van SZW heeft onlangs toestemming gegeven aan werkgevers die zich voor het keurmerk bij een Certificerende Instelling aangemeld hebben én de eigenverklaring naleving cao hebben getekend, vanaf dat moment de kosten van huisvesting in mogen houden op het Wettelijk Minimum Loon. U kunt hier als werkgever nu de eerste stappen voor nemen.

Ondernemers in de land- en tuinbouw zetten zich al jaren in voor een hoger niveau van huisvesting. Met het Agrarisch Keurmerk Flexwonen ondersteunt LTO Nederland zijn leden daarbij. Het geeft ondernemers de kans zich te onderscheiden op een krappe arbeidsmarkt. Met het keurmerk wordt invulling gegeven aan de cao’s Open Teelten en Glastuinbouw. De normen bieden bovendien houvast aan gemeenten bij de ontwikkeling van beleid voor huisvesting op het erf.

Inhouden van kosten huisvesting weer mogelijk
De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) bepaalt dat de kosten van huisvesting alleen op het Wettelijk Minimumloon (WML) ingehouden mogen worden als de huisvesting is gecertificeerd met een geaccrediteerd certificeringssysteem op basis van in de cao opgenomen normen. Hiernaast wordt geëist dat de werknemer akkoord gaat met het inhouden op het loon en dat de kosten begrenst zijn. In de agrarische sector is dit begrensd op 20 % van het WML.

Als antwoord op deze wet heeft de agrarische sector het eigen keurmerk ontwikkeld. Ondernemers mogen na certificering en toekenning van het Agrarisch Keurmerk Flexwonen de huisvestingskosten inhouden op het Wettelijk Minimumloon van de werknemer. De wet eist wel dat het keurmerk geaccrediteerd is voordat de kosten van de huisvesting op het WML van de werknemer ingehouden kan worden. Het accreditatieproces kost echter tijd. Meestal duurt het ongeveer een jaar vanaf het moment van indiening voor een keurmerk is geaccrediteerd. Het accreditatieproces voor het Agrarisch Keurmerk Flexwonen loopt op dit moment.

Het ministerie van SZW heeft onlangs toestemming gegeven aan werkgevers die zich voor het keurmerk bij de Certificerende Instelling aangemeld hebben én de eigenverklaring naleving cao hebben getekend, vanaf dat moment de kosten van huisvesting in mogen houden op het WML. Dit is met name aantrekkelijk voor werkgevers die voor Global GAP gecertificeerd zijn en die de audits voor GlobalG.A.P. en huisvesting gecombineerd willen laten verzorgen. Hierdoor kunnen zij kosten en administratieve lasten besparen.

Welke stappen kunt u als werkgever nemen?
Wij adviseren u om u te verdiepen in de eisen die aan huisvesting gesteld worden en te kijken of u middels een zogenaamde “zelf audit” aan de eisen voldoet / kunt voldoen. Gebruik hiervoor de checklist keurmerk op de pagina Flexwonen op onze site. Verder kunt u kijken of u zich kunt vinden in de reglementen van het keurmerk. Vervolgens kunt u zich aanmelden voor certificering bij één van de drie gecontracteerde Certificerende Instellingen. Zij maken met u afspraken over de kosten en de audit. Indien u aan de voorwaarden voldoet nemen zij u op in het aanmeldingsregister, als uw huisvesting aan de norm voldoet verstrekken zij vervolgens het Agrarisch Keurmerk Flexwonen aan u.

Alle informatie over de norm, de reglementen, de Certificerende instellinge alsmede diverse hulpdocumenten zijn te vinden op www.werkgeverslijn.nl/flexwonen. Voor vragen over het keurmerk kunt u bellen of mailen met de werkgeverslijn op 088 – 888 66 88 of info@spam-protectwerkgeverslijn.nl, met vragen over het certificeringsproces en voor aanmelding voor het keurmerk kunt u terecht bij één van de Certificerende Instellingen:

Werkgeverslijn Land- en Tuinbouw

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies