Belangrijke fase Klimaatakkoord 2030

Nadat in juli de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord werden gepresenteerd is de afgelopen maanden hard verder gewerkt aan concretisering van de afspraken. Dat kon pas weer echt starten nadat het kabinet begin oktober een reactie stuurde op de voorstellen en aangaf dat per 1 december het Klimaatakkoord gereed moest zijn. Inmiddels is dit uitgesteld naar eind december.

Plannen glastuinbouw lijken voldoende concreet
Voor de glastuinbouw zijn nadere voorstellen uitgewerkt in de Expert- en Stuurgroep van de Klimaattafel Landbouw en heeft afstemming plaatsgevonden met de ondernemersgroep Energie. Bij de plannen wordt voortgebouwd op de visie ‘klimaatneutrale glastuinbouw’ en is onder meer de aanpak in glastuinbouwgebieden nader uitgewerkt. In het voorstel is duidelijk aangegeven dat een deel van de CO2-reductie afhankelijk is van externe ontwikkelingen, zoals restwarmte en CO2-voorziening en aanpassing van de tariefstructuur voor elektriciteitstransport. Het is met name aan de overheid om aan te geven of deze ontwikkelingen met regelgeving en regelingen ondersteund gaan worden. Zolang dit onduidelijk is kunnen nog geen harde afspraken en doelstellingen vastgesteld worden. De signalen zijn dat de plannen vanuit de glastuinbouw voldoende concreet zijn. Dit werd onder meer aangegeven tijdens de laatste vergadering van de Klimaattafel Landbouw op 5 december en in een persbericht van de milieuorganisaties.

Voorlopige plannen
De komende weken moet blijken of er meer duidelijkheid komt over de open punten. LTO Glaskracht Nederland verwacht dat het kabinet pas na de Provinciale Staten verkiezingen in maart tot echte standpunten kan komen. Dit betekent dat er deze maand wederom sprake zal zijn van voorlopige plannen. In het voorjaar zal het PBL een doorrekening maken van het Klimaatakkoord. Deze periode zal LTO Glaskracht Nederland ook benutten voor een achterbanraadpleging.

Rob van der Valk

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies