Bewust omgaan met waterstromen tijdens de teeltwisseling

De teeltwisseling is nog te vaak een oorzaak van het overschrijden van de normen voor de waterkwaliteit. Bewust omgaan met de waterstromen tijdens de teeltwisseling is van groot belang. Deze waterstromen bevatten vaak meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en hebben daardoor een, vaak negatief, effect op de waterkwaliteit. Vaak gaat het om onnodige, maar voor het oppervlaktewater belastende lozingen. Deze lozingen zijn veelal te voorkomen. Een goede planning van de teeltwisseling en kennis van de waterstromen op het bedrijf is een eerste vereiste. Het is dan ook een drukke periode waarin veel in korte tijd moet gebruiken.

Op 9 november heeft Delfland een grootschalige handhavingsdag in de glastuinbouwgebieden Westland en Oostland gehouden. Er zijn toen helaas weer diverse overtredingen geconstateerd. Op een aantal plekken lag afgevoerd gewas op het buitenterrein, het vrijkomende percolaat hiervan kwam in het oppervlaktewater terecht. Ook bleek een bedrijf het restant van zijn drainwatersilo op het oppervlaktewater te lozen. Daarnaast bleek een aantal afvalcontainers die niet vloeistofdicht.

In veel gevallen zijn deze overtredingen te voorkomen. Op https://www.glastuinbouwwaterproof.nl/substraat/teeltwisseling/#_  staat veel informatie over maatregelen die genomen kunnen (of moeten) worden. Afgelopen weken verschenen al een aantal artikelen rondom de teeltwisseling.

Arthur van den Berg

Glastuinbouw Nederland - © 2024