Binnenkort concreter beeld compensatieregeling ODE

Het huidige fiscale beleid ten aanzien van energie (Energiebelasting, ODE en SDE) heeft veel beperkingen. Het geeft verkeerde prikkels voor de richting van de energietransitie en belast de kleinere afnemer, van met name elektriciteit, zeer veel zwaarder dan de grote andere industrieën. Door toenemende protesten vanuit de maatschappij en zeker ook door de inzet van Glastuinbouw Nederland middels kamerbrieven en ingediende moties ontstaat er nu ook begrip en urgentie bij de overheid dat dit beleid moet worden geëvalueerd en waar nodig aangepast.

De komende tijd wordt input verzameld voor een mogelijke stelselwijziging. Het gaat hoe dan ook nog een aantal jaren duren voordat het huidige stelsel echt structureel kan worden hervormd. Tot die tijd moeten we het doen met het huidige stelsel en met lapmiddelen. Het is dan ook positief dat minister Wiebes van EZK zegt dat de koplopers van de energietransitie moeten worden beloond en niet gestraft.

Werkbare regeling
Op Prinsjesdag 2020 is voor de jaren 2021 en 2022 door het kabinet een compensatieregeling toegezegd voor de extreem toegenomen ODE tarieven, met name in de 3e schijf elektriciteit. De glastuinbouw is één van de vier sectoren waar de regeling voor moet gaan werken. Er is voor de jaren 2021 en 2022 een bedrag van € 25 miljoen per jaar toegezegd. 
Voor Glastuinbouw Nederland is het nu zaak ervoor te zorgen dat er ook een werkbare regeling komt en dat de toegezegde middelen ook daadwerkelijk bij de getroffen bedrijven komen. Hiervoor is een traject opgezet vanuit het ministerie van LNV in samenwerking met Glastuinbouw Nederland en een ondernemersgroep.

Binnenkort concreter beeld
De opgave is om voor 1 december 2020 een opzet van een uitvoerbare regeling op tafel te hebben dat recht doet aan het doel: compensatie van de getroffen bedrijven als gevolg van de ODE tariefstijging 3e schijf elektriciteit. Deze regeling moet voldoen aan de staatsteunregels van de EU. Momenteel zitten we middenin dit traject. Glastuinbouw Nederland hoopt en verwacht dat binnenkort een concreter beeld kan worden gegeven van de regeling en hoe het gaat werken.

Alexander Formsma

Glastuinbouw Nederland - © 2020