Clustering is de toekomst voor de maatwerkgebieden Nieuwkoop

Binnen de gemeente Nieuwkoop hebben diverse bestaande concentratiegebieden de classificatie ‘maatwerkgebied’ meegekregen. De gemeente heeft LTO Aar en Amstel / Glastuinbouw Nederland gevraagd haar visie op de toekomst van deze gebieden aan te geven. Dit om duidelijkheid ter verschaffen aan zowel ondernemers in deze gebieden als ook naar initiatiefnemers die andere plannen hebben dan glastuinbouwontwikkeling.

In haar visie stelt LTO Aar en Amstel / Glastuinbouw Nederland een clustergericht aanpak van de maatwerkgebieden voor. Met zo’n aanpak kan zowel ruimte worden geboden aan glastuinbouwontwikkeling en andere initiatieven. Er is dan geen ruimte meer voor individuele initiatieven buiten deze clusteraanpak. 

“Een opeenstapeling van individuele plannen leidt uiteindelijk niet tot een inrichting die gewenst is”, constateert Marcel van Tol, voorzitter van LTO Aar en Amstel. “Het is belangrijk dat nieuwe initiatieven worden beoordeeld vanuit de gedachte dat deze een meerwaarde moeten bieden voor het hele gebied. Het is nu aan de ondernemers én aan initiatiefnemers in de gebieden om gezamenlijke plannen te ontwikkelen en zo te komen tot de beoogde kwaliteitswinst”.

Maatwerkgebieden
De maatwerkgebieden, zoals benoemd in de Ruimtelijke visie Greenport Aalsmeer, zijn onderdeel van het bestemmingsplan glastuinbouwgebieden gemeente Nieuwkoop. Het omvat Paradijsweg (droge kant), Westkanaalweg, Oostkanaalweg en Schilkerweg binnen de grenzen van het bestemmingsplan. De maatwerkgebieden hebben een oppervlakte van 120 hectare waarbinnen 32 hectare glas aanwezig is. Deze gebieden kennen een rijke historie als het gaat om de tuinbouw in de voormalige gemeente Ter Aar, nu Nieuwkoop. De van oorsprong in het gebied aanwezig vollegrondstuinbouw werd steeds meer glastuinbouw. In de loop van de tijd hebben deze glastuinbouwbedrijven in het gebied een verscheidenheid aan ontwikkelingen doorgemaakt. Van doorontwikkeling om de continuïteit van het bedrijf te waarborgen tot bedrijfsbeëindiging vanwege economische omstandigheden of leeftijd. Dit alles heeft zijn effecten op de ruimtelijke ordening in het gebied en haar toekomst.

Perspectief voor glastuinbouw
Er is wel degelijk perspectief voor duurzame glastuinbouwontwikkelingen in de Nieuwkoopse gebieden met een maatwerkopgave. Voor bepaalde type bedrijven liggen er kansen én uitdagingen. Bestaande glastuinbouwbedrijven die geen groeibehoefte hebben en voorlopig nog prima vooruit kunnen op hun huidige locatie, zitten prima in deze gemeente, ook in de maatwerkgebieden. Op termijn moeten deze bedrijven echter een keuze maken: ofwel doorgaan en meebewegen óf stoppen. Voor extensievere en (qua omvang en kapitaalbehoefte) kleinere bedrijven, voor nicheteelten en voor combinaties met buitenteelten liggen er daarnaast wel degelijk kansen binnen de maatwerkgebieden. Datzelfde geldt overigens voor bestaande intensievere bedrijven die innovatieve oplossingen vinden voor de opgaven waar zij voor staan. Bedrijven kunnen door clustering ook binnen de maatwerkgebieden verder blijven optimaliseren en verbeteren.

Download hier de visie (alleen voor leden Glastuinbouw Nederland)

Marcel van Tol

Glastuinbouw Nederland - © 2023