Corona noodzaakt tot actualiseren ‘Risico-inventarisatie & evaluatie’

De overheid legt regels op om coronabesmettingen te voorkomen. Mensen die geïnfecteerd zijn, kunnen de infectie meenemen naar het bedrijf waar zij werkzaam zijn en daar anderen besmetten. Daarom wordt óók een werkgever verplicht actie te ondernemen, voor zowel de mensen op de loonlijst als voor uitzendkrachten die op het bedrijf werken. De ondernemer moet maatregelen treffen om mogelijke besmettingen op de werkplek te voorkomen.

De Risico-inventarisatie & evaluatie, kortweg RI&E, wordt gezien als hét instrument waarmee die risico’s op de werkplek in beeld worden gebracht en waarmee acties om die risico’s te beperken in kaart worden gebracht. Die verplichting geldt ook als het gaat om nieuwe, wellicht tijdelijke situaties zoals het coronavirus. Van ondernemers wordt dus actie verwacht; wat is er al gedaan en hoe is dit verwerkt in de RI&E?
Glastuinbouw Nederland kan en wil haar leden daarbij ondersteunen. Dit is ook de reden waarom een deel van de Colland-premie wordt besteed aan financiering van Stigas, die deze aanpassing ook nu weer voor haar rekening neemt. Stigas is op dit moment een aanvulling op de sectorale RI&E’s aan het maken.

Nu al verantwoordelijkheid
Stigas ontwikkelt een checklist die ondernemers op hun bedrijf kunnen gebruiken om de risico’s te inventariseren. Half juni moet de checklist klaar zijn, zo is de planning. Via de digitale omgeving van Stigas worden werkgevers hierop geattendeerd. Het protocol agrarische sector is maatgevend. Niet het hele protocol, maar alleen dat deel dat betrekking heeft op ‘werken’.
Vervoer en wonen zijn namelijk geen aspecten die onderdeel zijn van de arbeidsomstandighedenwet. De Inspectie SZW onderzoekt wel of dit zou kunnen zodat de glastuinbouwsector alles in één heeft, hetgeen zorgt voor het nodige gemak.
Ondernemers moeten zich er dus van bewust zijn dat er iets van hen wordt verwacht. Het protocol is daarvoor een basis is en er wordt gewerkt aan een checklist voor ondersteuning bij het aanpassen van de RI@E. De verantwoordelijkheid van de ondernemer ligt er echter nu al, dus is het zaak nu al het nodige te checken en zeker niet af te wachten. Bedrijven die werken met een uitzendbureau krijgen het advies om hun uitzendbureau te wijzen op de RI&E met aanvulling.

Relatie RI&E, Arbo catalogus en eventuele boete?
1.         Er is een wettelijke (arbo)verplichting om een actuele RI&E te hebben. In dit geval (corona) is de RI&E niet actueel, als er geen inventarisatie is opgenomen op corona en er geen maatregelen in staan hoe de risico’s te voorkomen. De ondernemer kan daarvoor uiteindelijk een boete krijgen.
2.         De Arbo catalogus is een beschrijving van een aantal praktische handvatten hoe de risico’s op bepaalde aspecten weg te nemen. Het is feitelijk een voorbeeldenboek dat is getoetst door de ISZW. De voorbeelden worden met de erkenning van de inspectie, maatgevend voor de hele sector. Bedrijven mogen andere maatregelen treffen dan in de Arbo catalogus zijn opgenomen, maar deze moeten tenminste van hetzelfde niveau zijn.
Of het protocol ook in de sectorale Arbo catalogi wordt opgenomen, wordt nog besproken. Daar komen we later op terug.

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies