Digitaal scorebord prestaties zonder instemming OR verboden

Op 12 februari heeft minister Koolmees naar aanleiding van vragen over een digitaal scorebord waarop prestaties van medewerkers zichtbaar zijn gezegd dat dit alleen maar mag met toestemming van de Ondernemingsraad. Bij ISZW is neergelegd dat het ook goed is als er een afspraak met de Personeelsvertegenwoordiging is als er geen OR binnen het bedrijf is.

Hieronder treft u de vraag en de beantwoording door de Minister:

  • Vragen van de leden Van Kent (SP), Smeulders, Renkema (beiden GroenLinks) en Gijs van Dijk (PvdA) aan de Minister en Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat de distributiecentra van Picnic niet veilig zijn (ingezonden 19 december 2018).
  • Antwoord van Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ontvangen 12 februari 2019). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2018–2019.

Vraag
Wat is uw reactie op de te hoge werkdruk bij Picnic, waarbij het aantal te verzamelen boodschappen steeds naar boven toe wordt bijgesteld en waar op een digitaal scorebord wordt bijgehouden wie het snelst is en wie het traagst?

Antwoord
Ik onderstreep het belang van goede werkomstandigheden. De werkgever is verantwoordelijk voor het inrichten van de werkzaamheden op een wijze waarbij de werkdruk op een acceptabel niveau blijft. Hierbij hoort ook het in acht nemen van voldoende pauze- en rustmomenten. Het toepassen van het scorebord en het gebruik daarvan valt onder het instemmingsrecht van de Ondernemingsraad. Het betreft een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn voor waarneming of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming werkzame 1 personen, als bedoeld in artikel 27 WOR. Een besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van zo’n regeling behoeft de instemming van de OR. Als het digitale scorebord een ontoelaatbare psychische (werk)druk op werknemers legt of als werknemers ten gevolge van hun prestaties negatief bejegend of gepest worden door de werkgever of door collega’s, kan van psychosociale arbeidsbelasting worden gesproken. De werkgever is op grond van de Arbowet verplicht om beleid te voeren om dat tegen te gaan. In het uiterste geval is het mogelijk om een klacht in te dienen bij Inspectie
SZW.

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies