Droogte houdt aan; hoe wordt schaarse water verdeeld?

In Nederland is er sinds enkel dagen officieel sprake van een watertekort (niveau 2). Volgens het KNMI is er vanaf begin volgende week elke dag kans op een (onweers)bui, maar dat zijn plaatselijke buien waardoor het neerslagtekort groot blijft. De aanvoer via de Rijn daalt later deze maand waarschijnlijk naar een historisch minimum.

Klik hier voor de droogtemonitor van het KNMI.

De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling is actief om te bepalen hoe het schaarse water moet worden verdeeld. Er is momenteel te weinig wateraanvoer om de zoetwatervoorraden, zoals het IJsselmeer, op peil te houden en de verzilting in West- en Noord-Nederland tegen te gaan. Meerdere waterschappen (onder andere Scheldestromen, Aa en Maas en Rijn en IJssel) zetten effluent (gezuiverd rioolwater) in om de droogte te bestrijden.

Nog geen onttrekkingsverboden
Het Managementteam Watertekort gaat zich bezighouden met de uitvoering van de wettelijk vastgestelde verdringingsreek en de daaruit volgende bovenregionale waterverdelingsvraagstukken. Elk waterschap heeft haar eigen verdringingsreeks, die de afgelopen weken al werd toegepast. Sluizen worden beperkt gebruikt om verlies van zoet water en indringing van zout water te beperken en gemeenten en sportvelden mogen vaak al geen oppervlaktewater meer gebruiken. Dat zijn functies in categorie 4. Vanwege de kapitaalintensiviteit zit glastuinbouw in de hogere categorie 3 en heeft daardoor nog niet te maken met onttrekkingsverboden.

Overleg waterschappen
In meerdere regio’s zijn er door de waterschappen wel overleggen opgestart over de watervoorziening. Vanuit Glastuinbouw Nederland wordt daar zoveel mogelijk aan deelgenomen. Enerzijds om het belang van de watervoorziening te onderstrepen en anderzijds om tijdig aan de betreffende bedrijven te kunnen melden als er veranderingen plaatsvinden aan de watervoorziening, zoals een oplopende EC van het oppervlaktewater.
Daarnaast is Glastuinbouw Nederland met meerdere waterschappen en andere stakeholders in gesprek om de (giet)watervoorziening voor de langere termijn zeker te stellen.

Guus Meis

Glastuinbouw Nederland - © 2024