FNV en CNV raadplegen leden over cao glastuinbouw

Deze en komende week organiseren CNV en FNV gezamenlijk vier bijeenkomsten waarin zij hun leden informeren over de stand van zaken in het overleg over de nieuwe cao voor de glastuinbouw.

Het cao-overleg verloopt moeizaam en stokt op de voorstellen van LTO Glaskracht Nederland en Plantum voor een nieuwe arbeidstijdenregeling. FNV en CNV zijn niet negatief over de tekst van de voorgestelde regeling, die de als ingewikkeld ervaren basis- en uitgebreide regeling uit de vorige cao’s moet vervangen. Centraal in de ledenraadpleging van FNV en CNV staat de vraag naar de effecten van de voorgestelde arbeidstijdenregeling op inkomen van medewerkers als gevolg van een verruiming van de bedrijfstijd en andere toeslagpercentages die ook in het voorstel van werkgevers zijn opgenomen.

Uit de berekeningen die LTO Glaskracht Nederland en Plantum hebben laten maken blijkt dat dit effect op sectorniveau zeer gering is. De onderhandelaars van FNV en CNV krijgen van hun leden signalen dat de effecten aanzienlijk zijn voor individuele werknemers met een onregelmatig arbeidspatroon en overwerk. De ledenraadpleging moet hier uitsluitsel over geven.

LTO Glaskracht Nederland en Plantum wachten de uitkomst de ledenraadpleging af. Met FNV en CNV is een afspraak gemaakt over de voortzetting van het cao-overleg in juni.

Glastuinbouw Nederland - © 2023