Gebruik organische mest in de glastuinbouw: wat komt er bij kijken?

Steeds meer sierteeltondernemers, die telen in de grond, overwegen dierlijke mestbronnen te benutten als bodemverbetering met bemestende waarde. Hoeveel mest kan worden toegediend is afhankelijk van de gebruiksnormen (Zie bijlage). Leveranciers van bijvoorbeeld koeien- of kippenmest, dienen zich voor levering aan bepaalde voorschriften te houden.

Voorbeelden van die voorschriften zijn: opname in de mestboekhouding, een mestbon met gewicht, drogestofgehalte, analyses van bemestende waarde door een onafhankelijk gecertificeerd lab en een vervoersregistratie, ook als de leverancier de buurman is. Meer informatie over de vervoersregistratie is te vinden op de website van RVO. Het opvragen van nutriëntanalyses kan bij de leverancier. Verder is het aan te bevelen om periodiek eigen analyses te verrichten.

Champost en compost
Er wordt ook steeds meer gekeken naar bronnen als champost en compost. Veelal dragen deze meststoffen naast structuur en bemesting bij aan een rijk microleven en een sterk gezond gewas. Bij deze bronnen is het nog prangender dat de leverancier richtlijnen volgt voor hygienisering en bij champost ook ontzouting. Onder MPS certificering is het toegestaan organische meststoffen te gebruiken. 

Mineraalconcentraten
Tot slot zijn er ook mineraalconcentraten beschikbaar van vergistingsprocessen van mest. Deze vallen nu nog onder anorganische meststoffen (van organische oorsprong). Kunstmeststoffen maken slechts een klein aandeel van de footprint uit, maar in het kader van circulariteit zullen deze meststoffen, net als bovengenoemde opties, in de toekomst interessanter worden. 

Klik op de link voor aanvullend info over de meststoffenverordening 1009/2019. In de bijlage een artikel over circulaire landbouw uit het magazine Vork, editie februari 2021.

Marrah Pfister

TEK bijna gesloten

Tot 2 oktober is het mogelijk een aanvraag te doen voor de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). Deze regeling is voor ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% van de omzet van 2022 bedragen. De regeling geeft een…

Glastuinbouw Nederland - © 2023