Gewasbescherming: heden en toekomst

Het onderwerp gewasbescherming stond op woensdag 22 juni centraal tijdens een bijeenkomst bij Drenthe Flowers in Klazienaveen. Onder een warm zonnetje werd in de kassen aandacht besteed aan de stand van de gewassen en arbeid, maar vooral aan het feit dat het bedrijf tot de zogenaamde nullozers kan worden gerekend en welke acties hiervoor zijn verricht. De basis voor die acties werd gevormd door de uitkomsten van de erfscan, uitgevoerd in het kader van het maatregelenprogramma DuurSaam Glashelder.

Na het bezoek aan de kas werd de middag vervolgd in de ontvangstruimte van het bedrijf, waar Cees Ruhé de middag opende. Hij memoreerde dat dit de laatste bijeenkomst was in een reeks van veel activiteiten die sinds 2018 vanuit DuurSaam Glashelder zijn georganiseerd. Hoewel veel bereikt is in de afgelopen jaren - met name als het gaat om de noodzakelijke aandacht voor schoon oppervlaktewater, bewustwording bij de tuinders én investeringen door tuinders - is de kwaliteit van het water nog niet voldoende verbeterd. De doelstelling van maximaal één overschrijding per jaar is nog niet gehaald. Kijk hier wat het verloop van de waterkwaliteit in Klazienaveen is geweest.

Belang sterk gewas steeds groter
René Corsten van Delphy gaf in zijn presentatie aan dat er nog het nodige te doen is om een goede kwaliteit van oppervlaktewater te bereiken, onder andere door emissies verder te beperken. Daarnaast hebben tuinders te maken met een verminderde beschikbaarheid van middelen, en van een aangescherpt eisenpakket voor het middelengebruik. Het belang van een sterk gewas wordt steeds groter, aldus René, waarbij hij refereerde naar de cursus Weerbaar telen, die - als er vraag naar is - een vervolg kan krijgen.

Verschuiving in middelengebruik
Aron Boerefijn van Certis ging in op de stand van zaken en de laatste ontwikkelingen op het gebied van gewasbeschermingsmiddelen. Er vindt meer en meer een verschuiving plaats van chemische middelen naar andersoortige middelen, zoals het uitzetten van predatoren, het gebruik van aaltjes en de inzet van schimmels en een middel als Botanigard. Botanigard is een contactmiddel, waarbij het insect geraakt moet worden wil het middel werken. Hiervoor is spuiten bij lage druk en een open gewas een vereiste. Is het gewas niet open, dan moet het insect op de één of andere wijze uit het gewas gelokt worden. 

Flink aantal uitdagingen
Jonathan Bleeker van Van Iperen gaf aan dat de sector voor een flink aantal uitdagingen staat. Als voorbeelden noemde hij de Europese GreenDeal, resistente luis in paprika, nieuwe tripsoorten en virussen, en het afnemende aantal middelen in de gewasbeschermingskast. De middelen die nu ontwikkeld worden zijn meer gericht op schimmels die insecten parasiteren. Daarnaast gaf ook Jonathan aan dat de sector zich meer moet richten op vergroting van weerbaarheid van planten, waarbij de belagers minders kans krijgen om zich te ontwikkelen.

Als leidraad werd meegegeven dat tuinders zich meer kunnen richten op het voorkomen van gewasaantastingen door:

  • Schoon uitgangsmateriaal
  • Zorgen voor een weerbare plant
  • Inzet van tolerante en resistente gewassen
  • De schadedrempel bepalen, dan weet je wanneer moet ingrijpen
  • Scouten van het gewas
  • Het kennen van de plagen in het gewas

DuurSaam Glashelder

Glastuinbouw Nederland - © 2024