Glastuinbouw Nederland blij met inzet Tweede Kamer op tijdelijke correctieregeling SDE

Het Commissiedebat Tuinbouw en Visserij vond op woensdag 6 juli plaats in de Tweede Kamer. In dat debat ging de Kamer met minister Staghouwer (LNV) in gesprek over de nijpende situatie in de glastuinbouw. De minister én de partijen hebben oog voor de duurzaamheidstransitie in de sector. Koplopers moeten volgens hen voldoende gestimuleerd worden om deze transitie te versnellen. Concrete maatregelen omtrent uitbreiding van het borgstellingsfonds, of de uitrol van het investeringsplan van Glastuinbouw Nederland blijven, ook na dit debat, echter uit.

In het debat werd regelmatig verwezen naar de overschrijdingen van het CO2-plafond door de sector. Daaruit concludeerden Kamerleden dat de glastuinbouw de afgelopen jaren zijn klimaatdoelen niet heeft gehaald. Bij de presentatie van de nieuwe visie van Glastuinbouw Nederland aan de Kamerleden heeft voorzitter Adri Bom-Lemstra benadrukt dat deze emissies niet vrijkwamen bij de teelt, maar bij de publieke elektriciteitsfunctie die de Nederlandse glastuinbouw vervult. Door een toename in WKK-netlevering zijn de CO2-emissies in 2019 en 2020 gestegen, terwijl de CO2-uitstoot per hectare de afgelopen jaren daalde.

Tijdelijke correctieregeling SDE
Wel nam de Tweede Kamer een motie aan om in de SDE-regeling een tijdelijke correctieregeling duurzame warmte in het leven te roepen. Dit om te voorkomen dat vanaf 2023 de SDE-subsidie naar nul gaat voor duurzame warmte. Ondanks afraden van minister Jetten voor Klimaat en Energie, wil een brede meerderheid in de Kamer met deze motie voorkomen dat onnodig extra aardgas wordt verbrand en de warmtetransitie in de glastuinbouw stokt. Deze motie biedt kansen om te voorkomen dat lopende duurzame warmteprojecten in financiële problemen komen en nieuwe projecten op de plank blijven liggen. Glastuinbouw Nederland is blij met deze motie en staat in nauw gesprek met het ministerie van EZK om deze motie zo snel en goed mogelijk uit te voeren.

Verhoging EGH-budget
Tevens gaf minister Staghouwer aan het subsidiebudget Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie (EGH-regeling) met 35 miljoen naar 60 miljoen te verhogen, waaronder voor LED. Glastuinbouw Nederland is ingenomen met dit voorstel. Met de beslissing het EGH-subsidiebudget te verhogen, zal RVO de afhandeling van de aanvragen weer kunnen oppakken. Een concrete toezegging van de ministers van LNV en Financiën in september over de precieze invulling van deze regeling is te laat met het oog op het aankomende teeltseizoen. Glastuinbouw Nederland wil daarom op korte termijn duidelijkheid over de invulling van dit budget, zodat telers zo snel mogelijk investeringsmaatregelen kunnen nemen om energie te besparen in deze gascrisis. Aangezien de EHG-regeling al bestaat, begrijpt Glastuinbouw Nederland niet waarom dit niet op kortere termijn kan worden gerealiseerd.

Jesse Schevel

Glastuinbouw Nederland - © 2022