Glastuinbouwondernemers ondersteunen UP Gewasbescherming, maar zijn kritisch over ‘LNV Toekomstvisie Gewasbescherming 2030’

In augustus heeft bij Glastuinbouw Nederland een ledenraadpleging plaatsgevonden over de ‘Toekomstvisie Gewasbescherming 2030’ en het daaropvolgende geformuleerde Uitvoeringsprogramma (UP) Gewasbescherming. Uit de resultaten blijkt dat de glastuinbouwondernemers kritisch zijn ten aanzien van de ‘Toekomstvisie Gewasbescherming 2030’ van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Slechts 57% van de ondernemers staat achter deze visie, 43% is minder positief. Van de ondernemers ondersteunt 90% wel het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming.

Glastuinbouwondernemers geven in de ledenraadpleging aan dat de richting van de visie van LNV goed is, maar dat het niet als realistisch wordt gezien, gegeven het veel te korte tijdspad. Bijna een derde van de ondernemers geeft expliciet aan dat er binnen de visie ruimte moet zijn voor gewasbeschermingsmiddelen, al dan niet in het medicijnenkastje en toepasbaar binnen een gelijk Europees speelveld. De sector zal te allen tijde vooruitstrevend moeten blijven en oog blijven houden voor maatschappelijke thema's als duurzame productie, verlaging milieubelasting en voedselveiligheid waar al jaren - en met succes - sterk op wordt ingezet mede binnen het programma ‘Verantwoorde Glastuinbouw’.

Oplossen knelpunten
De ondernemers in de glastuinbouw hebben met grote meerderheid (90%) aangegeven dat ze het belangrijk vinden dat dit UP Gewasbescherming er komt voor de continuïteit van hun onderneming en de glastuinbouwsector. De prioritering en randvoorwaarden die Glastuinbouw Nederland heeft ingebracht, kregen met respectievelijk 98% en 97% brede ondersteuning vanuit de leden. Met name de randvoorwaarden gericht op: het oplossen van knelpunten, het transitietraject met behoud van middelenpakket (medicijnenkast), de duidelijke rol van Glastuinbouw Nederland in het UP Gewasbescherming en het werken aan een gelijk speelveld in de EU, zijn belangrijke voorwaarden om achter het UP Gewasbescherming te staan.

Formeel besluit
De resultaten van de ledenraadpleging van Glastuinbouw Nederland zijn ingebracht bij LTO Nederland en nader afgestemd met de andere sectoren. Er waren twee gemene delers die bij alle sectoren terugkwamen. Allereerst het belang van de korte termijn; telers moeten ook vandaag een gezond gewas kunnen telen. En ten tweede het economisch perspectief; extra inspanningen moeten worden beloond en telers verwachten een gelijk speelveld in de markt.
Deze punten zijn nadrukkelijk meegenomen in het besluit over het uitvoeringsprogramma. De uitkomsten van de ledenraadpleging over alle sectoren wordt in de stuurgroep van het UP Gewasbescherming ingebracht, net als de inbreng van andere betrokken partijen. Daarna neemt de stuurgroep een formeel besluit. Het ministerie van LNV zal vervolgens een terugkoppeling geven aan de Tweede Kamer.

Helma Verberkt

Glastuinbouw Nederland - © 2020