Groene glastuinbouw verlangt stimulerend Europees klimaatbeleid

De glastuinbouw werkt iedere dag aan energiebesparing en minder CO2-emissie. Verder besparen en verduurzamen is dé uitdaging voor de sector. Voortzetting van de gezette stappen vraagt om stimulerend beleid en investeringen. Vanuit het Rijk, maar ook van Brussel. Dat stelde Glastuinbouw Nederland in aanloop naar de Commissiedebatten Energieraad en Klimaat en Energie op woensdag 22 juni. De inbreng voor beide debatten is te vinden bij de downloads onderaan dit bericht.

Groene transitiebrandstoffen
De nieuwe Europese Taxonomieverordening geeft aan welke activiteiten wel of niet duurzaam mogen worden genoemd. Daarmee verplicht deze wet bedrijven en banken om groener te investeren. De Europese Commissie stelt voor om aardgas tijdelijk als groen aan te merken. In veel lidstaten dient aardgas als transitiebrandstof om zo vervuilendere brandstoffen als kolen eerst uit te faseren. Bovendien zijn er momenteel nog vaak onvoldoende, betaalbare groene alternatieven beschikbaar om fossiele brandstoffen af te bouwen, zoals bijvoorbeeld in de glastuinbouw. Glastuinbouw Nederland steunt daarom het kabinetsvoorstel om in Europa aardgas als groen aan te merken.  

Stimuleer alternatieven
Tegelijkertijd vormen biogrondstoffen een belangrijke transitiebrandstof om fossiele brandstoffen vervroegd te vervangen. De waarde van biogrondstoffen ligt niet alleen bij het creëren van hoogwaardige (hout)producten, maar ook bij het afval en de bijproducten. Het kabinet heeft echter besloten om de afgifte van nieuwe subsidies voor houtige biogrondstoffen voor lage temperatuurwarmte stop te zetten. Zonder SDE++-subsidie is laagwaardige warmte uit biogrondstoffen onrendabel. Glastuinbouw Nederland roept het kabinet op om met een plan te komen om versneld alternatieven voor lage temperatuurwarmte te stimuleren en te financieren.

Fit for 55 veen
Voor de glastuinbouw heeft de herziening van LULUCF-verordening in de EU grote impact. In het voorstel van de Europese Commissie wordt het gebruik van veen voor substraten lastiger vanwege CO2-emissies die vrijkomen bij veenafgraving. Dit terwijl de vraag naar duurzame planten alleen maar toeneemt en dus ook naar veensubstraten. Glastuinbouw Nederland wijst er op dat de glastuinbouw de enige sector is die bijdraagt aan het herstellen van historisch aangetaste veengebieden, waardoor netto CO2 wordt opgelagen. De herziene LULUCF-verordening moet dan ook een evenwicht vinden tussen veengebieden als toekomstige CO2-opslag en het belang van veen voor vergroening van Europa erkennen.

Voorkom dubbele beprijzing
Met de herziening van het Europese emissiehandelssysteem (ETS) en introductie van het koolstofgrensaanpassingsmechanisme (CBAM) wordt geprobeerd een Europese CO2-markt te creëren. Hierdoor zouden de Europese producenten qua klimaatbeleid een gelijk speelveld krijgen ten opzichte van importeurs naar de EU. De Nederlandse glastuinbouw kent echter reeds een CO2-sectorsysteem. Dubbele lasten door het ETS en CBAM in aanvulling daarop leiden tot concurrentieverlies en een oneerlijk speelveld. Glastuinbouw Nederland pleit er voor om oneerlijke, dubbele lasten te voorkomen door de glastuinbouw van het ETS en kunstmest van CBAM uit te sluiten.

Jesse Schevel

Glastuinbouw Nederland - © 2023