Grote zorgen om oplopende watertekorten voor voedselproductie

Steeds vaker wordt voedselproducenten toegang tot drinkwater geweigerd. Dat meldt drinkwaterbedrijf Vitens aan de NOS. Met name Overijssel en Gelderland kampen met een dreigend drinkwatertekort voor bedrijven. Maar ook in andere regio’s leven er grote zorgen over dreigende tekorten aan drinkwater, maar ook oppervlaktewater en grondwater. Glastuinbouw Nederland maakt zich grote zorgen over deze ontwikkeling. Het is cruciaal dat wordt voorkomen dat Nederlandse telers geen drinkwater of gietwater meer krijgen waardoor ze geen voedsel meer kunnen produceren.

Lees hier het bericht van de NOS

Integrale gietwatervoorziening
Water is van eminent belang voor de glastuinbouw. Er moet voldoende zoet (giet)water beschikbaar zijn voor de productie van groenten, fruit, bloemen en planten. De glastuinbouw kent een nagenoeg gesloten waterkringloop en is daarmee zeer waterefficiënt. De basis is regenwater, maar het in de winter opgeslagen regenwater is vaak onvoldoende om de zomer door te komen. Aanvullend op het regenwater gebruikt de glastuinbouw vaak (brak) grondwater dat met omgekeerde osmose wordt ontzout en is daardoor zelfvoorzienend. De toepassing van omgekeerde osmose op grondwater staat echter onder druk. De bevoegdheden op het waterdossier zijn verdeeld over meerdere (regionale) overheden. Een integrale afweging van wat de beste gietwatervoorziening is ontbreekt, maar is hard nodig. Glastuinbouw Nederland riep minister Harbers (VVD) van Infrastructuur en Waterstaat daarom eerder al op om regionaal aan te sturen op een integrale aanpak van gietwatervoorziening. Afspraken tussen provincie, gemeente, waterschap en de glastuinbouw zijn noodzakelijk voor een breed gedragen toepassing van omgekeerde osmose op grondwater of alternatieve gietwatervoorziening.

Glastuinbouw als waterbuffer
Onze innovatiekracht en bereidheid tot samenwerking zetten we graag in voor een klimaatbestendig en waterrobuust Nederland door met inzet van onze bassins de kans op wateroverlast te beperken en onze gietwatervoorziening te verduurzamen. Daar moeten dan wel de juiste handvatten voor geboden worden door de wateropgave in een gebied in samenhang te bekijken. Als de ruimtelijke ontwikkeling het toestaat kan de glastuinbouw regenwater van industrieterreinen bufferen en gebruiken. Effluent van rioolwaterzuiveringen is te zuiveren tot gietwater, mits hier regionaal een goede businesscase voor wordt ontwikkeld. De glastuinbouw draagt daarmee bij aan het circulair maken van de Nederlandse economie.  

Jesse Schevel

Glastuinbouw Nederland - © 2023