Herziene certificatieschema ‘On the way to PlanetProof Plantaardige producten’ geldig voor heel Europa

SMK publiceert per 1 januari 2021 het herziene certificatieschema ‘On the way to PlanetProof Plantaardige producten’ dat geldig is voor heel Europa. De herziening van dit jaar was gericht op samenvoeging van de certificatieschema’s Centraal-Europa en Zuid-Europa tot één schema voor heel Europa. Certificering gebaseerd op dit schema is mogelijk in alle landen van Europa.

Op de website zijn de volgende documenten gepubliceerd: 

  • Certificatieschema Plantaardige producten
  • Certificatieschema Plantaardige producten met wijzigingen ten opzichte van 2020 gearceerd (beschikbaar voor zowel Centraal- en Zuid-Europa)
  • Toelichting wijzigingen ten opzichte van 2020 (beschikbaar voor zowel Centraal- en Zuid-Europa)
  • Digitale checklist
  • Vragen en antwoorden van publieke consultatie

Herzieningsproces 2020
Naast de samenvoeging van de twee schema’s is een aantal knelpunten opgelost en is het schema op een aantal punten geactualiseerd, waaronder de lijsten van toegestane gewasbeschermingsmiddelen. Als onderdeel van de herziening heeft SMK een openbare schriftelijke consultatie georganiseerd (bij wijze van hoorzitting) waarbij alle geïnteresseerden zijn uitgenodigd om te reageren op het conceptschema voor 2021. Het College van Deskundigen stelde het schema op 3 december definitief vast.

Wijzigingen 
De inhoudelijke wijzigingen zijn toegelicht in het document ‘Toelichting wijzigingen’. Enkele belangrijke zijn: 

  • Actualisatie van de gewasbeschermingsmiddelenlijsten (Bijlage 2b en 2c)
  • Diverse eisen zijn aangepast ten behoeve van internationale toepasbaarheid, zoals de te certificeren gewassen, actieve stofnormen (Bijlage 1), stikstof gebruiksnormen (Bijlage 5) en water eisen (Hoofdstuk 6).
  • Uitbreiding van de keuzemaatregelen voor biodiversiteit (Hoofdstuk 3)
  • Certificering op vestigingsniveau is toegestaan mits aan de randvoorwaarden voor borging/ controleerbaarheid wordt voldaan (Eis 10.2)
  • Zelfstandige certificatie van dienstverleners wordt in bepaalde situaties verplicht (Eis 10.19)

Trainingen
SMK organiseert in 2021 trainingen voor onder andere adviseurs, teeltbegeleiders en kwaliteitsmanagers. Meer informatie hierover is te vinden op de website van PlanetProof.

Guus Meis

Glastuinbouw Nederland - © 2021