‘Het moet en het kan, maar nog steeds onvoldoende nieuwe huisvesting arbeidsmigranten’

“Waarom slagen we er maar niet in om voldoende, kwalitatieve huisvesting te realiseren voor arbeidsmigranten. Een voor de Nederlandse economie en zeker ook voor de glastuinbouw belangrijke groep werknemers. Dat terwijl een van de adviezen van het aanjaagteam van Emiel Roemer juist is om tot de bouw van kwalitatief goede huisvesting over te gaan.” Dat vraagt Peter Loef, beleidsspecialist Arbeid van Glastuinbouw Nederland, zich af naar aanleiding van de conferentie Huisvesting Arbeidsmigranten, dat vorige week door de provincie Zuid-Holland werd georganiseerd.

Peter Loef noemt dat een goed initiatief, maar constateert wel dat er inmiddels een grote verscheidenheid aan bijeenkomsten, webinars en digitale meetings over dit onderwerp is georganiseerd. “Met een grote verscheidenheid aan direct en indirect betrokkenen en belanghebbenden. Dat is een bevestiging van de verhoogde actualiteit en gemeenschappelijke bewustwording dat er écht iets moet gebeuren. Desondanks slagen we er maar niet in om voldoende goede huisvesting te realiseren. Er is een breed draagvlak bij de politieke partijen voor het rapport Roemer. Rara, waarom wordt er dan niet gebouwd”, verzucht Peter Loef.

Gerichte acties ontwikkelen
Binnen Greenports Nederland is een landelijke tafel Internationale Werknemers ingericht specifiek op het thema huisvesting. Glastuinbouw Nederland maakt daar onderdeel van uit en is op het thema Arbeidsmarkt en Onderwijs nauw betrokken. Dat Greenport-projectteam heeft vanuit het eigen netwerk een inventarisatie gehouden onder direct betrokkenen en belanghebbenden. Centraal in die inventarisatie stond de vraag waarom de bouw van nieuwe huisvestingsoplossingen achterblijft. Inmiddels zijn de uitkomsten bekend. Daaruit blijkt dat de situatie nijpend is: marktpartijen zijn bijzonder actief in het ontwikkelen van huisvestingsinitiatieven, maar slechts 10 tot 15% daarvan leidt daadwerkelijk tot bouw of herbouw, oftewel tot extra woonruimte.
Belemmeringen die realisatie in de weg staan, zijn het ontbreken van draagvlak (weerstand en publieke commotie), te lange en ondoorzichtige procedures en het ontbreken van passend op elkaar afgestemd beleid (provincies, gemeenten). Om die belemmeringen weg te nemen is een landelijke taakstellende aanpak nodig, uitgevoerd in regionale samenwerkingsverbanden. Greenports Nederland zal op basis van dit onderzoek gerichte acties gaan ontwikkelen.

Verantwoordelijkheid nemen
Als brancheorganisatie vertegenwoordigt Glastuinbouw Nederland een sector waarin jaarlijks tenminste 60.000 internationale werknemers actief zijn. “Onze leden willen zich in alle facetten van het werkgeverschap gedragen als goed werkgever richting de internationale werknemers. Onderdeel daarvan is voldoende goede huisvesting. Wij roepen de verantwoordelijken op om initiatieven tot bouw goed te keuren. Wij nemen met ons masterplan Internationale Werknemers onze verantwoordelijkheid en vinden dat de verantwoordelijken die over vergunningverlening tot bouw gaan, dat ook moeten doen! Alleen dan lossen we het probleem écht op”, aldus Peter Loef.

Peter Loef

Glastuinbouw Nederland - © 2021