Hoe voldoe ik aan de eisen van de Gewasbeschermingsmonitor?

De gewasbeschermingsmonitor is vanaf 2015 verplicht als vervanging van het gewasbeschermingsplan. De laatste periode krijgen wij veel vragen hierover, daarom een toelichting. Vooraf hoeft dus geen gewasbeschermingsplan meer te worden opgesteld, maar er moet gedurende het teeltseizoen worden bijgehouden welke maatregelen genomen zijn en welke middelen zijn toegepast. De registratie hiervan, wat al deels verplicht was, heet nu de gewasbeschermingsmonitor.

Aspecten gewasbeschermingsmonitor
Let bij het invullen op:

  • Teeltfrequentie en voorvrucht, door middel van een vruchtwisselingsplan.
  • Rassenkeuze en uitgangsmateriaal, aandacht voor: resistente/tolerante cultivars en standaard- of gecertificeerd zaai- en plantgoed.
  • Monitoring van schadelijke organismen in het gewas.
  • Gebruik van waarschuwings-, advies- en beslissingsondersteunende systemen gericht op tijdig signaleren van toenemende ziektedruk.
  • Toegepaste biologische, fysische en mechanische gewasbeschermingsmaatregelen, waaronder de inzet van biologische bestrijders en mechanische onkruidbestrijding.
  • Keuze van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen op basis van risico’s voor mens en milieu (gebruikte gewasbeschermingsmiddelen moeten bijgehouden worden conform artikel 67 van verordening (EG) nr. 1107/2009).
  • Emissiebeperkende maatregelen, inclusief toedieningstechnieken.
  • Resistentiemanagement bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
  • Overige maatregelen die hebben bijgedragen aan het verminderen van het gebruik van chemische middelen.
  • Oordeel over het succes van de toegepaste beheersmaatregelen.

De gewasbeschermingsmonitor is mede bedoeld om de toepassing van geïntegreerde gewasbescherming helder in beeld te krijgen en helpt toezichthouders om naleving van de beginselen voor geïntegreerde gewasbescherming te controleren.

Veel telers werken reeds met managementinformatie- en teeltregistratiesystemen. De leveranciers daarvan hebben de programma’s veelal aangepast aan de gewasbeschermingsmonitor en zijn dan ook toegerust op deze nieuwe werkwijze. Indien u gebruik maakt van een registratie- of certificatiesysteem check dan of bovenstaande aspecten worden meegenomen in de registratie, zodat u voldoet aan de eisen van de gewasbeschermingsmonitor. Dit moet uiteindelijk leiden tot minder administratieve lasten.

Glastuinbouw Nederland - © 2024