Hoe voorkom je problemen bij Inspectie SZW?

Ondernemers in de glastuinbouw moeten in augustus rekening houden met een bezoek van Inspectie SZW (zie ook het bericht in de bijlage). Wat kunnen glastuinbouwbedrijven zelf doen om problemen tijdens de inspectie te voorkomen? “We hebben via onze nieuwsmails al regelmatig informatie verstrekt op het thema arbeidsomstandigheden”, geeft Peter Loef aan.

Arbeidsomstandigheden vormen een ontzettend belangrijk aspect van het goede werkgeverschap in de sector. “In onze visie op goed werkgeverschap hebben wij geformuleerd waar dit goede werkgeverschap aan moet voldoen. Arbo is daarin een speerpunt. Voor ondernemers is het zinvol om hun eigen bedrijfsvoering te leggen naast de punten die Glastuinbouw Nederland in die visie benoemt.”

Risico-inventarisatie en evaluatie:
Om op de juiste manier invulling te geven aan goed werkgeverschap goed, problemen met de Inspectie SZW en boetes te voorkomen, is het hebben van een actuele risico-inventarisatie en evaluatie essentieel. In dit artikel staan tips. Op de website van Stigas staat informatie voor het invullen van een risico-inventarisatie, mochten bedrijven daar nog niet over beschikken. Bedrijven die wel een RI&E hebben, moeten er voor zorgen dat deze actueel is, of binnenkort weer wordt geactualiseerd. In dat geval moet aantoonbaar zijn dat daar actief aan wordt gewerkt.

Basiscontact Arbodienstverlening:
Eén van de verplichtingen van de Arbowet is dat een bedrijf in het bezit is van een basiscontract arbodienstverlening. In dit basiscontract staat onder meer aangegeven hoe de toegang van medewerkers tot de bedrijfsarts is geregeld. Dit geldt niet alleen voor bedrijven met medewerkers in eigen dienst, maar ook als gebruik wordt gemaakt van seizoenskrachten of gezinsleden die in dienst zijn van het bedrijf. Hiervoor wordt verwezen naar het contract met de arbodienst. Beschikt een bedrijf niet over een basiscontract arbodienstverlening, dan is het ook mogelijk dit met Stigas te regelen. 

Verantwoordelijkheid uitzendkrachten
Ook voor uitzendkrachten binnen bedrijven heeft de ondernemer als opdrachtgever (inlener) een verantwoordelijkheid. In dit document een checklist die ook op de website van Glastuinbouw Nederland staat. Daarin is op een rij gezet waar de verantwoordelijkheden van de ondernemer liggen. Deze checklist is een onderdeel van het Masterplan Internationale Werknemers. Advies is om ook een kijkje te nemen op het deel van de website dat speciaal is ingericht voor het werken met internationale werknemers.

Ondersteuning
Bij Stigas kan contact worden opgenomen met sectorspecialist Albert van der Burg, telefoon: 06 223 076 63. “Bij vragen gewoon contact zoeken”, adviseert Peter Loef. “Via de premie die leden van Glastuinbouw Nederland betalen aan Colland Arbeidsmarkt, is al voor een groot deel voor de ondersteuning van Stigas betaald.”

Klik hier voor het bericht over de aangekondigde Inspectie SZW, of bekijk het artikel in de bijlage.

Glastuinbouw Nederland - © 2024