Innovaties Glastuinbouw Waterproof centraal op WaterEvent 2021

Tijdens het WaterEvent op donderdag 7 oktober worden telers en andere belangstellenden meegenomen in de ontwikkelingen, mogelijkheden en uitdagingen van de toekomst. De nadruk ligt op de uitdagingen in de substraatteelt. Het innovatieprogramma Glastuinbouw Waterproof wordt toegelicht, maar de organisatie hoort ook graag de uitdagingen die telers tegenkomt op dit gebied. Het WaterEvent wordt georganiseerd door Glastuinbouw Nederland en Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw.

Innovatieprogramma Glastuinbouw Waterproof
Het innovatieprogramma Glastuinbouw Waterproof (van Stichting Kennis in je Kas) heeft als doel om tot een (nagenoeg) nul-emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in 2027 te komen. Waterkringloopsluiting op bedrijfs- of gebiedsniveau is hierbij essentieel. Door toenemend waterhergebruik in de glastuinbouw is er een steeds grotere behoefte om snel informatie te krijgen over de waterkwaliteit. Doelstelling is om effectiever en sneller te kunnen reageren op veranderingen in de waterkwaliteit. Daarnaast is de beschikbaarheid van voldoende goed gietwater niet langer vanzelfsprekend, maar wel essentieel. Binnen het innovatieprogramma lopen diverse onderzoeken om deze doelstellingen te bereiken.

Ionspecifiek telen
Het huidige systeem van voeding doseren in de glastuinbouw gaat uit van aanpassingen eens per 7 tot 14 dagen na analyse van een monster van de voedingsoplossing rond de wortels. Er lijkt nu een doorbraak te ontstaan in technologie om continu de exacte samenstelling van het voedingswater te kunnen meten, zodat met een aangepaste regeling op veel kortere termijn zinvolle wijzigingen kunnen worden toegepast. Deze automatisering kan leiden tot opbrengstverhoging. Daarnaast wordt hierdoor de noodzaak tot lozen van drainwater verkleind.

Sturen óók op biologische waterkwaliteit
Bij recirculatie krijgt giftwater een complexe samenstelling. Binnen het innovatieprogramma wordt geprobeerd om sneller een beeld te hebben van de biologische waterkwaliteit. Sneller dan de nu gebruikelijke paar dagen in het laboratorium. Op termijn zou dit betekenen dat een teler sneller (binnen een dag) zicht heeft op de biologische waterkwaliteit binnen diverse compartimenten in de kas. Hierdoor kunnen risico’s bij hergebruik van water op de bedrijven beter worden beheerst en wordt lozing tot een minimum beperkt. Dankzij verbeteringen in de sensortechnologie liggen hier steeds meer mogelijkheden.
Daarnaast wordt ook gekeken naar mogelijkheden om te voorkomen dat recirculatie van water de microbiologie rondom de wortels negatief verstoord, waardoor pathogenen de overhand kunnen krijgen met gewasaantasting en groeiremming tot gevolg.  

Goed gietwater
De beschikbaarheid van goed gietwater staat onder druk, onder meer vanwege klimaatverandering en bodemdaling. De toepassing van omgekeerde osmose is vanaf volgend jaar niet meer vanzelfsprekend.  Binnen verschillende projecten wordt gewerkt aan mogelijke oplossingen.

Knelpunten emissieloos telen
Binnen afgeronde projecten is de afgelopen jaren veel kennis ontwikkeld over de mogelijkheden om te komen tot een emissieloze teelt. Bij toepassing van deze kennis in de praktijk komen er soms toch knelpunten boven. Ook hiervoor is aandacht in de lopende projecten, zoals voor de ophoping van zink, het optimaliseren van filtratie en het voorkomen van lekkages.

Klik hier voor meer informatie en voor aanmelding voor het WaterEvent 2021. Dat kan tot maandag 4 oktober 12.00 uur. Vanwege de coronarichtlijnen is aanmelding op de dag van het event niet mogelijk.

Glastuinbouw Waterproof

Margreet Schoenmakers

Glastuinbouw Nederland - © 2022