Input telers gevraagd voor realistische toepassingen waterstof

Glastuinbouw Nederland, Topsector T&U en BlueTerra organiseren op dinsdag 6 september een bijeenkomst om projectideeën te presenteren en te bespreken in het kader van de energietransitie. Het gaat hierbij specifiek om rendabele toepassingen van waterstof. Het doel van deze bijeenkomst is om te identificeren welke projecten op het gebied van waterstof nuttig zijn voor de sector en hoe deze projecten tot ontwikkeling kunnen worden gebracht.

Het streven is om te komen tot een selectie van twee tot vier projecten die op sectorniveau kunnen worden ondersteund.
Deze pilotprojecten moeten bijdragen aan het wegnemen van beleidsmatige, technische en organisatorische knelpunten voor de toepassing van waterstof in de sector. Op dit moment is al een aantal potentiële pilotprojecten geïdentificeerd. Dat neemt niet weg dat er ruimte is voor ideeën voor aanvullende pilotprojecten. De initiatiefnemers zijn op zoek naar projecten die impact hebben en bij voorkeur worden uitgevoerd met verschillende partijen; bijvoorbeeld samen met een energiebedrijf, gemeente, universiteit of hogeschool.
Ook wordt nadrukkelijk gezocht naar een goede programmatische samenhang tussen projecten. Daardoor ontstaat toegevoegde waarde én wordt de potentie van de glastuinbouw als speler in de waterstoftransitie beter en nadrukkelijker op de kaart gezet.

Projectvoorstellen zeer welkom
Ondernemers, teelt- en energiespecialisten in de glastuinbouw die ideeën voor mogelijke projecten hebben, worden uitgenodigd hun voorstellen te delen. Uiteraard moeten projectvoorstellen aansluiten bij de geïdentificeerde invalshoeken. In samenspraak wordt bekeken of en hoe die ideeën een plaats kunnen krijgen in dit initiatief.
Glastuinbouw Nederland, Topsector T&U en BlueTerra nodigen belangstellenden graag uit om in de middag van dinsdag 6 september te sparren over waterstoftoepassingen, randvoorwaarden voor ontwikkeling en de inzet op pilotprojecten.

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier. Eventuele projectvoorstellen kunnen via dat formulier kenbaar worden gemaakt. Geef, indien van toepassing, ook aan welke partijen betrokken zijn bij een mogelijk consortium.

Alexander Formsma

Glastuinbouw Nederland - © 2023