Kennis in je Kas is essentieel voor gewasoverstijgend onderzoek innovatieprogramma's

Glastuinbouwondernemers in Nederland hebben het wellicht al eerder gelezen of gezien: het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft eind september de Verbindend Verklaring afgegeven voor het onderzoeksprogramma Kennis in je Kas. Daarmee kan de sectorbrede financiering van het gewasoverstijgende onderzoek voor de innovatie-programma’s Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid de komende jaren doorgaan.

Totstandkoming
In samenwerking met GroentenFruitHuis, Royal FloraHolland en Glastuinbouw Nederland is door 26 ondernemers de Ondernemersgroep Kennis In je Kas (KijK) gevormd, met als uitgangspunt te komen tot een nieuwe, breed gedragen aanpak voor het gewasoverstijgende onderzoek. De Ondernemersgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle afzetverenigingen voor glasgroente (via Brancheorganisatie Groenten en Fruit), vrije afzet en leden van Royal FloraHolland en Plantion (via Brancheorganisatie Sierteelt).

Alle glastuinders betalen mee
Door de Verbindend Verklaring zijn alle telers verbonden aan het onderzoeksprogramma. Dit betekent dat alle glastuinders meebetalen aan de toekomst van de sector. Gewasoverstijgende innovaties dragen bij aan versteviging van het concurrentie- en continuïteitsperspectief van de Nederlandse glastuinbouw.

De overheid verdubbelt
Dankzij de brede steun kan het programma beschikken over ongeveer € 3 miljoen aan sectormiddelen per jaar. Dit bedrag wordt verdubbeld door het ministerie van LNV, waardoor jaarlijks in totaal dus ongeveer € 6 miljoen beschikbaar is. De telersbijdrage is € 350,- per hectare per jaar, conform de keuze van Ondernemersgroep KijK.

Ondernemers aan het stuur
Bij het onderzoeksprogramma Kennis in je Kas zit de ondernemer aan het stuur. Het is van én voor ondernemers. De Programmaraad, die bestaat uit negen telers, gaat over de hoofdlijnen van het onderzoek, het financieel beheer en de honorering van projecten (zie bijlage).

Raadpleging
In het voorjaar van 2017 hebben ondernemers hun mening gegeven over de voortgang en financiering van de drie innovatieprogramma’s. In een representatieve peiling gaf ruim 90% van de respondenten aan dat voortzetting van deze programma’s noodzakelijk is en 87% toonde zich bereid mee te betalen. In een later stadium is een representativiteitstoets uitgevoerd en heeft LNV telers geconsulteerd. Daarmee is aan de gestelde voorwaarden van het ministerie voldaan om medefinanciering door de overheid te realiseren.

Vertrouwelijk
Kennis in je Kas wordt gefaciliteerd door Glastuinbouw Nederland. De inning van de telersbijdrage is neergelegd bij een extern administratiekantoor, AVZ Administraties, zodat bedrijfs- en persoonsgegevens vertrouwelijk blijven.

Meer informatie
Voor vragen over Kennis in je Kas verwijzen wij naar de website (www.kennisinjekas.nl). Voor vragen over de ontvangen nota, kan contact worden opgenomen met administratiekantoor AVZ uit Wateringen: Telefoonnummer: 06 - 21 48 09 72, Email: kijk@avzadministraties.nl

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2020