Klimaatakkoord vormt stevige basis voor de glastuinbouw in 2030

Voor ondernemers in de glastuinbouw is het vorige week gepresenteerde Klimaatakkoord een duidelijke erkenning en bovendien kansrijk om nog meer initiatieven te ontplooien samen met toeleveranciers, onderzoeksinstellingen, overheid en brancheorganisatie om een nog sterkere economische en energieke sector te worden. Het akkoord bevat onze voorstellen om tot een optimale energiemix voor de glastuinbouw te komen uitgaande van nieuwe en bestaande technieken. Zo blijven de gasgestookte WKK en ketel behouden voor de sector en worden nieuwe ontwikkelingen waaronder geothermie, restwarmte en elektrificatie rendabel. Daarmee is de glastuinbouw een belangrijke hoeksteen van het klimaatakkoord als het gaat om tuin- en landbouw.

“Eind 2018 maakte Glastuinbouw Nederland zich bij de presentatie van het ontwerp-klimaatakkoord zorgen over de oplossingen waarvoor de glastuinbouw sterk afhankelijk is van anderen zoals CO2-levering en restwarmte. Een half jaar later kunnen we instemmend zeggen dat de gezamenlijk inspanning voor belangrijke stappen heeft gezorgd. De voorstellen die samen met onze ondernemers zijn ontwikkeld, zijn volledig door het kabinet overgenomen”, aldus Sjaak van der Tak. “Onze waardering gaat uit naar de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Minister van Economische Zaken en Klimaat die grote inspanning hebben geleverd om deze onderhandelingen in het belang van de glastuinbouwsector slagvaardig te laten verlopen en is daarmee volkomen geslaagd.”

Kas als Energiebron
De glastuinbouw heeft de ambitie klimaatneutraal te zijn in 2040. Om dit doel te bereiken zijn in het Klimaatakkoord 2030 een aantal belangrijke voorstellen vastgelegd. Zo stelt het Kabinet voor het innovatieprogramma Kas als Energiebron een extra budget beschikbaar van € 265 miljoen. Hiermee kunnen het Ministerie van LNV en Glastuinbouw Nederland hun gezamenlijke aanpak fors versterken en aanvullen. Het onderzoek, de communicatie en de subsidieregelingen voor energieverduurzaming en energiebesparing worden onder meer versterkt met een aanpak voor de modernisering van het glasareaal, elektrificatie en restwarmte. Met deze langetermijninvestering vanuit het Kabinet wordt ernaar gestreefd dat de ambities van de glastuinbouw betaalbaar, eerlijk en haalbaar worden. Dit sluit naadloos aan op het uitgangspunt van het programma Kas als Energiebron dat zich richt op techniekontwikkeling die toepasbaar is op de bedrijven en die economisch haalbaar zijn.

Afval wordt grondstof
In het akkoord is ook vastgesteld dat de overheid instrumentarium realiseert voor investeringen in warmte- en CO2-uitkoppelingen en regulering van het transport via CO2- en warmtenetten voor de levering aan de glastuinbouw en de gebouwde omgeving. De huidige subsidieregeling SDE++ wordt hiervoor verbreed en het nodige beleid en wet- en regelgeving ontwikkeld. Dit moet in de periode 2019-2022 zijn beslag krijgen. Een andere belangrijke afspraak in het verlengde hiervan is de beëindiging van de afvalstatus voor CO2 geleverd door afvalcentrales. Afval wordt hierdoor in de toekomst een belangrijke grondstof voor de circulaire glastuinbouw.

35 extra geothermieprojecten
Geothermie wordt een steeds belangrijkere energiebron voor de glastuinbouw om onze klimaatambities te halen. Daarom is nadrukkelijk vastgelegd de toepassing van geothermie voor de glastuinbouw uit te breiden met 35 extra projecten tot 2030. Hiervoor wordt ook financiering via de SDE++ beschikbaar gesteld. Om samenwerking tussen bedrijven op het gebied van energieverduurzaming te realiseren wordt de mededingingswetgeving aangepast. Dit biedt meer mogelijkheden voor ondernemers, die denken aan grootschalige energie-innovaties.

Gebiedsaanpak
Tevens werd in samenwerking met de Greenport partijen (Tuinbouwakkoord) een voorstel ingediend voor een gebiedsaanpak voor energieclusters in de glastuinbouw. Hiermee wordt een verbinding gelegd tussen de landelijke energietransitie aanpak en de toepassing op de bedrijven en in clusters. Deze voorstellen zijn volledig door het Kabinet overgenomen.

Glastuinbouw Nederland is content – maar er kan meer - met de voorstellen van het kabinet. Hiermee staat een stevige basis voor de toekomst van de sector. Echter zijn er nog steeds een aantal factoren onzeker, waar na vandaag verder en hard aan wordt gewerkt. Wij doelen om te komen tot resultaat voor het zekerstellen van de termijnen, uiterlijk 2021, waarbinnen de CO2-voorziening, voldoende netcapaciteit en de aanpassing van de tariefstructuur voor elektriciteit plaatsvindt. Daarbij is de glastuinbouw voor diverse oplossingen sterk afhankelijk van de voortgang van andere sectoren en de daadkracht van de overheid. Een belangrijke speler hierin is Greenports Nederland om de opgave in de glastuinbouw slagvaardig vorm te geven

Tot slot
De komende periode wordt duidelijk of de voorstellen van het kabinet ook worden gesteund in de Eerste en Tweede Kamer. Dit najaar volgt een doorrekening van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) van de CO2-reductie, die behaald kan worden met de voorstellen van het Klimaatakkoord.

 

Jakoline van Straalen

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies