Glastuinbouw kweekt biodiversiteit: Van rode lijst soorten tot groene kans

Biodiversiteit is een belangrijk thema in de verduurzaming richting een circulaire economie. SIGN verkende met TripleE en partners de mogelijkheden om bij te dragen aan de biodiversiteit van de samenleving via nieuwe kanalen.

Is het mogelijk rode lijst soorten te kweken, mag het, kan het?
Uit de marktverkenning blijkt dat voor de doelgroep consumenten de meeste kansen liggen bij combinaties van vaste planten die bij een specieke biotoop horen. Denk aan een pakket planten voor hoogveen, muren of moeras. Een belangrijke voorwaarde voor de consumentenmarkt is echter wel dat het moet gaan om visueel aantrekkelijke planten.

Oorspronkelijke versus nieuwe biotopen
Doordat de biotopen verdwijnen, verdwijnen de soorten dus ook. Als deze soorten massaal gekweekt worden, wil dat nog niet zeggen dat de natuurlijke biotoop herstelt of dat de soortenrijkdom lang stand houdt. Wel is het mogelijk om biodiversiteit toe te voegen aan de zogenaamde nieuwe biotopen zoals balkons, groene daken en wanden, vijvers, openbaar groen etc. Deze nieuwe biotopen kunnen zo een rol gaan spelen bij het voortbestaan van deze soorten. Ze fungeren immers als nieuw - of tijdelijk - leefgebied voor de rode lijstsoorten. Een deel van de opbrengst van deze ketens kan ingezet worden voor projecten voor beheer of herstel van soorten in natuurlijke biotopen.

Voor waterwegen en infra werken studenten van SIGN aan biotoopdragers met rode lijst soorten. Een hele andere strategie is collectiebeheer of uitgebreide genenpools. Gezien de professionele faciliteiten van de glastuinbouw kan de sector zeker bijdragen.

Een aantal strategieën kan de sector meenemen in het kader van verplichte duurzaamheidsrapportages.

Meer weten? Lees de nieuwste flyer van SIGN.

SIGN

Dewi Hartkamp

Glastuinbouw Nederland - © 2023