Leiding over Oost een stap dichterbij

De gemeenteraad van Rotterdam heeft donderdag 7 februari ingestemd met de investering in de warmteleiding naar Leiden. Eerder gingen Provinciale Staten al akkoord met deze afspraken. De komst van een warmtenet naar Leiden is met deze instemming een stap dichterbij gekomen. De komst van deze leiding betekent een belangrijke kans voor de glastuinbouw in Zuidplas en de rest van Oostland om restwarmte uit de haven beschikbaar te krijgen ter vervanging van het gebruik van aardgas en ook de uitstoot van CO2 terug te dringen.

Leiding over Oost en dimensionering
De bestuursovereenkomst regelt investeringen in de Leiding over Oost. De overheid houdt zeggenschap over de aan te leggen infrastructuur. Gekozen wordt voor een systeem dat op termijn door verschillende bronnen wordt gevoed, een zogeheten 'open access'. De gemeente Rotterdam stelt 118 miljoen euro aan het Warmtebedrijf Rotterdam beschikbaar, waarmee onder meer de Leiding over Oost kan worden gerealiseerd. De provincie stort 137,5 miljoen euro in het Warmte Participatie Fonds, eveneens bestemd om onder meer de Leiding over Oost mogelijk te maken. Momenteel wordt binnen de Warmte Samenwerking Oostland in nauwe samenwerking met de warmtecoöperaties, WBR en provincie Zuid-Holland gekeken naar het nut en noodzaak voor een grotere diameter van de leiding. Hierdoor kan meer havenwarmte beschikbaar komen voor Oostland. Vanzelfsprekend speelt de discussie hierbij hoe de meerkosten voor de grotere diameter van de leiding gefinancierd kunnen worden. Dit voorjaar komt meer duidelijkheid hierover.

Verdere besluitvorming
Het definitieve investeringsbesluit voor de Leiding over Oost wordt later dit jaar genomen door het Warmte Participatie Fonds, een investeringsfonds van de provincie, het Warmtebedrijf Rotterdam en haar aandeelhouders. Een succesvolle aanbesteding en de uitkomsten van de definitieve business case zijn bepalend voor deze definitieve beslissing, die rond de zomer wordt verwacht.

Hans van den Berg

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies