Meerderheid Europees Parlement voor biodiversiteitswetgeving

Tijdens de plenaire sessie in Straatsburg heeft het Europees Parlement op dinsdag 8 juni gestemd over de Biodiversiteitsstrategie 2030. Deze opinie betreft geen wetgeving, maar geeft grotendeels de mening weer van het Europees Parlement (EP) over het plan van de Europese Commissie dat in mei 2020 is voorgesteld. Met deze tekst deelt het EP officieel zijn standpunt over de biodiversiteit in de EU. De Europese Commissie kan dit op haar beurt meenemen in wetgevende voorstellen. Glastuinbouw Nederland vindt het positief dat onder meer wordt opgeroepen tot een wettelijk kader voor een versnelde toelating van laag-risico en biologische middelen.

Concrete voorstellen of wetgevende initiatieven om de doelstellingen van de strategie te behalen zijn er nog niet. Er waren meer dan 1.200 amendementen ingediend en vijf andere commissies naast de Milieucommissie (Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking, Internationale Handel, Landbouw en Visserij) hebben een advies afgeleverd. De politieke belangstelling voor deze strategie was en is dus zeer groot.

Beschermd gebied
Een meerderheid van het EP heeft zich uitgesproken voor de ontwikkeling van een Biodiversiteitswetgeving, vergelijkbaar met het Klimaatakkoord van Parijs. Zo roepen ze op dat 30% van het Europese land- en zeeoppervlak beschermd gebied moet worden. Daarnaast vragen ze meer inspanningen met duidelijke doelen en indicatoren om de terugvallende populatie van bijen en andere natuurlijke bestuivers tegen te gaan. Een ander streven is meer biodiversiteit in verstedelijkte gebieden door middel van ‘Urban greening’ en ‘green roofs’. Om deze doelstellingen mee te realiseren, wordt van de land- en tuinbouw verwacht dat het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen drastisch wordt verminderd.

Alternatieven
Zoals in een eerder bericht beschreven, heeft Glastuinbouw Nederland samen met andere ketenpartijen in de Nederlandse tuinbouw destijds amendementsvoorstellen opgesteld en besproken met Nederlandse Europarlementsleden.
Inhoudelijk benadrukt Glastuinbouw Nederland samen met andere organisaties dat Europa ook werk maakt van de versnelde toelating van laag-risico middelen. Deze middelen dienen ter vervanging van chemische gewasbeschermingsmiddelen die worden uitgefaseerd. Maar Glastuinbouw Nederland stelt vast dat de alternatieven niet op tijd dreigen te komen. Dit brengt het vergevorderde IPM-systeem in de glastuinbouw in de knel. Glastuinbouw Nederland verwelkomt daarom dat in de gestemde tekst ook wordt opgeroepen tot een wettelijk kader voor een versnelde toelating van laag-risico middelen.

Nieuwe indicator
Glastuinbouw Nederland verwacht dat de implementatie van de strategie concrete oplossingen aanreikt voor alle uitdagingen van de biodiversiteit. Economische effectbeoordelingen van mogelijke maatregelen zijn daarom een goede zaak. Daarnaast pleit Glastuinbouw Nederland voor een nieuwe indicator in de vorm van milieulast gewasbescherming per bos bloemen, plant of kilogram geoogst product.

Thijs Jacobs

Glastuinbouw Nederland - © 2021