Meeste moties Tweede Kamer over energieprijzen en CO2 aangenomen

Tijdens het zogeheten tweeminutendebat op dinsdag 8 maart in de Tweede Kamer, hebben diverse Kamerleden moties ingediend met betrekking tot de zorgwekkende, actuele situatie in de glastuinbouw. Inmiddels is de officiële uitslag bekend van de stemming in de Tweede Kamer. Ter verduidelijking: een motie die is aangehouden, kan later in stemming worden gebracht, een ingetrokken motie niet.

De nadruk in de verschillende moties lag op de gevolgen van de hoge energieprijzen en de oorlog in Oekraine, maar ook over de huidige beleidsinstrumenten gericht op de energietransitie en de beschikbaarheid van CO2 uit de industrie werden vragen gesteld aan de regering.
Onderstaand een overzicht met het resultaat van de stemmingen:

Nr. 384 - Motie van de leden Grinwis en Valstar
Verzoekt de regering op korte termijn en in samenspraak met de glastuinbouwsector en de banken met een gezamenlijke crisisaanpak voor de glastuinbouw te komen, waarbij onder andere gedacht kan worden aan het verruimen van het borgstellingskrediet voor de land- en tuinbouw en van bestaande subsidies, zoals op ledverlichting.
Motie aangenomen.

Nr. 385 - Motie van de leden Grinwis en Valstar
Verzoekt de regering de samenhang van de verschillende maatregelen te waarborgen en daarbij in ieder geval: 1. het tijdpad van de fiscale maatregelen parallel te laten lopen aan het beschikbaar komen van duurzame handelingsopties voor de glastuinbouw; 2. de achterstallige technische correctie van de CO2-emissieruimte van 2018 betreffende de overschrijding van het CO2-plafond in orde te maken door ophoging van dat CO2-plafond; 3. voldoende middelen uit het klimaat- en transitiefonds en andere subsidies voor alternatieve duurzame handelingsopties beschikbaar te stellen, zoals warmtebronnen en infrastructuur om de warmte te kunnen leveren, energiebesparing en het aantrekkelijk maken van de levering van CO2 aan de glastuinbouw.
Motie aangehouden.

Nr. 386 - Motie van het lid Van der Plas
Verzoekt het kabinet te onderzoeken wat de gevolgen zijn van het afschaffen van het verlaagde tarief tuinbouw voor ketelgas en het inperken van de wkk-vrijstelling (beide vanaf 2025) op het verdienmodel van de glastuinbouwsector en op de prijzen en beschikbaarheid van voedsel voor de Nederlandse burgers.
Motie ingetrokken.

Nr. 388 - Motie van de leden Valstar, Grinwis, Boswijk en Van der Plas
Constaterende dat de glastuinbouwsector momenteel afhankelijk is van gas en dat veel tuinbouwbedrijven door de aanhoudende hoge gasprijzen in de problemen komen; de inputvrijstelling voor WKK en het verlaagde tarief in de energiebelasting per 2025 worden afgebouwd; er gezien het huidig beleid weinig handelingsperspectief is om over te stappen op duurzame alternatieven en er regionaal sterke verschillen zijn in de mogelijkheden van energietransitie; de glastuinbouwsector de energietransitie moet maken en vooral meemaken. Verzoekt de regering om de impact van de betreffende maatregelen op de glastuinbouw in kaart te brengen en de Kamer hier voor Prinsjesdag 2022 over te informeren,
Motie aangenomen.

Nr. 389 - Motie van de leden Valstar, Grinwis en Boswijk
Verzoekt de regering in samenspraak met de betrokken sectoren tot oplossingen te komen zodat hergebruik van CO2 wordt gestimuleerd en verdere verduurzaming van de glastuinbouw niet in de weg staat, en de Kamer over de uitkomsten ervan voor Prinsjesdag 2022 te informeren.
Motie aangenomen.

Alexander Formsma

Glastuinbouw Nederland - © 2024