Nieuwe stappen in verduurzaming Westlandse glastuinbouw

In de maand oktoberzijn diverse stappen gezet die uiteindelijk moeten leiden tot Warmtesysteem Westland: ingebruikname van Trias Westland, ondertekening van de eerste drie warmteleveringscontracten voor Aardwarmte Wippolderlaan en besluiten over de realisatie van het aardwarmteproject in Maasdijk.

Medio oktober werd in Naaldwijk het ingebruiknemen van Trias Westland bekrachtigd, samen met de telers en vertegenwoordigers van LNV en EZK. Met twee geothermiebronnen op 2,3 km diepte en een 4 km onderzoeksboring is Trias Westland de springplank naar Warmtesysteem Westland. Een groot deel van dit warmtenet fungeert als hoofdleiding binnen Warmtesysteem Westland (WSW), het regionale warmtenet in het teeltgebied.

Reservering miljoenennota
De opwaardering van de hoofdleiding van het warmtenet van Trias Westland is mogelijk gemaakt door subsidie van het ministerie van LNV. In de recent uitgebrachte miljoenennota is vanaf 2022 een nieuwe reservering voor Warmtesysteem Westland opgenomen. Daarnaast is ook de koppeling met havenwarmte naar Leiden (Warmtelinq) voorzien.
Tijdens de bijeenkomst in Naaldwijk werd stilgestaan bij de vruchtbare samenwerking tussen initiatiefnemers, financiers, partners en 54 Westlandse glastuinbouwbedrijven. Met een productiecapaciteit van meer dan 40 MWth is Trias Westland het bewijs van een samenwerkingsmodel waarbij de deelnemende glastuinbouwondernemers via een eigen coöperatie samenwerken met elkaar én met grote regionale partijen. De aangesloten glastuinbouwondernemers van Trias Westland kunnen bovendien onderling warmte verhandelen. Door warmte uit te wisselen op het handelsplatform benutten we optimaal de beschikbare warmte. Trias Westland is een initiatief van HVC, Capturam, Royal FloraHolland en een grote groep glastuinbouwondernemers.

Ondernemers aan zet
De bestuursleden van Warmtecoöperatie Wippolderlaan zetten deze maand als eerste hun handtekening onder het warmteleveringscontract voor aardwarmteproject Wippolderlaan. Daarmee werd een belangrijke stap gezet in de realisatie van duurzame warmte in het gebied Wippolderlaan. Door het ondertekenen van de overeenkomst verbinden de telers zich aan dit duurzame aardwarmteproject.
Nu zijn de glastuinbouwondernemers in het gebied rond Wippolderlaan in Wateringen aan zet om dit voorbeeld te volgen. Alleen als zij ook op korte termijn de overeenkomst tot de levering van aardwarmte ondertekenen, kan het aardwarmteproject binnen de deadline van de subsidie duurzame energie (SDE+) worden gerealiseerd. Hiermee dragen de telers ook bij aan Warmtesysteem Westland. Het beoogde aardwarmteproject wordt naar verwachting in 2024 gerealiseerd. Het betreft een samenwerking tussen Warmtecoöperatie Wippolderlaan en Energie Transitie Partners. Doel is het stimuleren en realiseren van duurzame warmte voor en met glastuinbouwbedrijven in Wippolderlaan. Ook het aansluiten van de gebouwde omgeving wordt onderzocht.

Drie aardwarmtedoubletten
De realisatie van het aardwarmteproject in Maasdijk kwam in oktober twee stappen dichterbij, onder andere met het akkoord van de aandeelhouders HVC en Capturam over het verstrekken van het eigen vermogen voor drie doubletten en de aanleg van het warmtenet. De eerste contracten met aannemers voor het realiseren van de aardwarmtebron zijn getekend. Daarnaast hebben de leden van de warmtecoöperatie Kralingerpolder zich ook aangesloten bij de coöperatie Maasdijk. Het gaat om een forse verduurzaming voor de Westlandse glastuinbouw, vergelijkbaar met het gasverbruik van circa 40.000 tot 60.000 huishoudens.
In 2018 hebben de glastuinbouwondernemers in het gebied zich verenigd en gecommitteerd aan de ontwikkeling van Aardwarmte Maasdijk. De oppervlakte van de leden van de warmtecoöperatie bedraagt 200 hectare vanaf de Oranjepolder tot aan Groeneweg. Naast de kwekers in Maasdijk, sluiten telers van de Lier aan, die eerder verenigd waren in de coöperatie Kralingerpolder. Aardwarmte Maasdijk heeft als doel drie aardwarmtedoubletten achter elkaar te realiseren. Daarbij bevinden de putten zich bovengronds enkele meters naast elkaar en worden ze schuin geboord waardoor er op diepte een grote afstand is tussen de putten (1,5 tot 2 km). Geologisch onderzoek toont aan dat de ondergrond geschikt is voor de winning van aardwarmte.

Kas als Energiebron

Hans van den Berg

Glastuinbouw Nederland - © 2022