Nieuwe subsidieregeling 'Kennis en Innovatie Westland' van start

De Gemeente Westland heeft een subsidieregeling ‘Kennis en Innovatie Westland’ ingesteld. De gemeente wil daarmee projecten ondersteunen die aantoonbaar bijdragen aan de kennis en innovatieontwikkeling binnen de gemeente Westland met een focus op het tuinbouwcluster en met aandacht voor de leefomgeving en werkgelegenheid.

Voor wie? 
Projecten kunnen worden ingediend door organisaties zoals startups, ondernemingen die willen opschalen en consortia bestaande uit bedrijven, kennisinstellingen en overheid met een penvoerder. De regeling is bedoeld voor investeringen in de kennis en innovatiekracht van het Westland.

Beoordelingscommissie
Een onafhankelijke commissie adviseert de gemeente over de ingediende aanvragen en beoordeelt de inhoudelijke en financiële haalbaarheid en gaat na of de projecten voldoen aan de doelstellingen van de subsidieregeling op basis van vooraf vastgestelde criteria. Het college neemt vervolgens op basis van het advies van de commissie een besluit over het al dan niet verlenen van de subsidie.

Indienen aanvraag
De subsidieregeling is opengesteld van 8 mei tot 8 juni 2019. De tweede openstelling vindt plaats in oktober 2019. Per openstelling is € 225.000 beschikbaar. De minimale hoogte van een subsidie bedraagt € 25.000. De maximale hoogte is €100.000. Samenwerkingspartners dienen bij te dragen aan de kosten van het project. De cofinanciering door de samenwerkingspartners dient ten minste 50% te bedragen van de totale projectkosten, waarbij cofinanciering zowel in cash als in kind kan plaatsvinden. 

Meer informatie over de regeling inclusief aanvraagformulieren zijn hier te vinden.

Bron: Gemeente Westland

Hans van Geest

Glastuinbouw Nederland - © 2020 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies