Ondanks grote inspanningen, geen resultaat tarief ODE-2020

De grote, maandenlange inspanningen ten spijt is het Glastuinbouw Nederland en de lobbypartners Greenports Nederland, Rabobank, Royal FloraHolland en GroentenFruit Huis niet gelukt om de verhoogde ODE-heffing voor 2020 van tafel te krijgen. Voorzitter Sjaak van der Tak reageert teleurgesteld: “We hebben er alles aan gedaan om voor dit jaar al resultaat voor onze leden te realiseren, tot aan overleg op ministerieel niveau toe. De geboden mogelijkheden voor 2021 zullen we echter volop benutten.”

Tot het laatste moment is overleg gevoerd met de ministers en DG’s van LNV, EKZ en Financiën. Landbouwminister Schouten gaf recent nog aan er alles aan te doen om met de glastuinbouw tot een oplossing te komen. De harde realiteit is echter dat de ODE-tarieven onveranderd worden ingevoerd. “We wisten uiteraard dat het een lastig traject was, maar ik had zeker de afgelopen weken hoop op een goede afloop. Die verwachtingen heb ik om die reden ook uitgesproken”, aldus Sjaak van der Tak, die in oktober vorig jaar zelf het initiatief nam om een petitie aan te bieden aan de Kamercommissie Financiën en zich sindsdien heeft vastgebeten in het ODE-dossier.

Ruimte voor aanpassing
Het is weliswaar niet gelukt om de maatregelen voor 2020 nog terug te draaien, maar Glastuinbouw Nederland ziet wel volop mogelijkheden om de zaken voor 2021 en de jaren daarna te wijzigen. “In de Kamerdebatten heeft de staatssecretaris die mogelijkheid aangegeven. Ook de moties in zowel de Tweede als de Eerste kamer geven ruimte voor aanpassing. En zoals gezegd wil het ministerie van LNV samen met Glastuinbouw Nederland werken aan een oplossing”, zo somt Sjaak van der Tak de nieuwe uitgangspositie op. “Ondernemers moeten nu door de hele zure appel heen, dat is lastig en dat onderkennen we ten zeerste. Een acceptabele uitkomst zat er voor 2020 niet in, maar dat is wel de inzet voor de komende jaren.” Glastuinbouw Nederland zoekt bij de besprekingen over het tarief voor 2021 ook naar eventuele mogelijkheden om de stijging van 2020 alsnog te compenseren.

Extra drukmiddel
Voor de korte termijn resteert alvast een bezwaarprocedure. Om dit traject te begeleiden heeft Glastuinbouw Nederland de expertise ingehuurd van een erkend en gespecialiseerd advocatenkantoor. Het gaat dan om een bezwaarschrift en de juridische afhandeling daarvan, in samenspraak met de betrokken energiebedrijven. Het advocatenkantoor dient ook ter ondersteuning van de inzet van Glastuinbouw Nederland naar 2021. “Ook hier geldt dat het tarief is wat het is. Deze procedure is wel een extra drukmiddel voor de afspraken voor de langere termijn”, benadrukt Sjaak van der Tak.

Bezwaar ondernemers
Formeel zijn het de energiebedrijven - als belastingplichtige van de ODE – die bezwaar moeten aantekenen bij de Belastingdienst. Ondernemers kunnen echter bij hun energiebedrijf ook zelf bezwaar maken tegen de factuur. Dat is een individuele keuze van de ondernemer. Het bezwaar moet dan ook gespecificeerd zijn naar de eigen bedrijfssituatie. Die bezwaren kunnen ook worden toegestuurd naar de Belastingdienst, als reactie op de verhoogde ODE-heffing. De ingediende bezwaren kunnen door het advocatenkantoor worden verzameld en als extra bewijslast door Glastuinbouw Nederland worden meegenomen aan de onderhandelingstafel voor 2021.

Roger Abbenhuijs

Glastuinbouw Nederland - © 2020