Onderzoek effect chloor bij recirculatie

Sinds april 2017 wordt binnen het programma Glastuinbouw Waterproof gewerkt aan het project 'Effect chloorhoudende ontsmettingsmiddelen op kwaliteit gietwater'. Doel van dit project is om inzicht te krijgen in de effecten van het gebruik van ontsmettingsproducten op de waterkwaliteit in recirculerende substraatteelten.

De onderzoeksvraag is of deze producten ophopen en hierdoor schade kunnen toebrengen aan de plant. Tevens is de vraag of deze middelen de opname van meststoffen beïnvloeden.  Zo ja, hoe moet daar op worden geanticipeerd? Afgelopen week kwam de BCO bijeen en zijn de eerste resultaten besproken.

De resultaten van het eerste half jaar
In het afgelopen jaar is er een enquête uitgevoerd onder deelnemende telers.  Doel van deze enquête was om inzicht te krijgen in het gebruik van reinigingsmiddelen bij telers. Op basis van de enquête zijn met drie producten (chloorbleekloog, chloordioxide en waterstofperoxide) proeven in het laboratorium uitgevoerd. Daarnaast is literatuuronderzoek uitgevoerd. Het onderzoek wat in het verleden is uitgevoerd betrof meestal onderzoek met irrigatiewater, zonder hergebruik. Over de eventuele schade naar herhaaldelijk blootstellen van het gewas aan chloorelementen en/of de  eventuele wisselwerking met meststoffen is dan ook weinig bekend. Op basis van alle beschikbare gegevens is uiteindelijk een teeltproef opgezet. 

Korte teeltproef
Momenteel wordt er in deze kort lopende teeltproef (maximaal drie maanden) onderzocht in hoeverre reinigingsmiddelen kunnen worden ingezet, zonder schade toe brengen aan het gewas bij vergaande recirculatie. Gekozen is voor de gerbera en wel de Don Leo. Op 24 tafels, die onafhankelijk van elkaar water krijgen, zijn 2 producten (chloordioxide en waterstofperoxide met zilverstabilisator) in 5 concentraties in 2 herhalingen toegevoegd (20 nov). Het gewas wordt nauwlettend gevolgd (aantal bloemen en gewicht, kleur van het gewas), alsmede de EC, pH en nutriënten, en het optreden van schadeverschijnselen. De proef duurt tot het einde van het jaar. 

Doorstart 2018
Afhankelijk van de resultaten zal moeten worden beoordeeld of het zinvol is de proef langer door te zetten. Met de huidige kennis lijkt het wel gewenst om een langere duurproef uit te zetten. Hiervoor kan een ander gewas of ras worden gekozen, maar tevens kan gekozen worden voor het zelfde gewas maar met andere reinigingsmiddelen. Daarnaast is een doorstart in 2018 ook afhankelijk van de bijdrage van cofinancieerders. Doordat er binnen de Stichting Programmafonds geen collectief geld meer is voor waterprojecten, zal een eventueel vervolg op andere wijze moeten worden gefinancierd. 

Het project (WP4) is een onderdeel van de PPS voorkomen en bestrijden emissies kasteelten. Het wordt gefinancierd door de Stichting Programmafonds Glastuinbouw, de gewascoöperatie Gerbera en de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. De uitvoering ligt bij Wageningen UR Glastuinbouw.

Hier vindt u meer informatie over de onderzoeken:
Voorkomen en bestrijden emissies kasteelten
Effect chloorhoudende ontsmettingsmiddelen op kwaliteit gietwater

Margreet Schoenmakers

Glastuinbouw Nederland - © 2024