Onderzoeksprogramma Kennis in je Kas kan van start!

Goed nieuws! Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Verbindend Verklaring afgegeven voor het onderzoeksprogramma Kennis in je Kas (KijK). De verbindend verklaring betekent dat alle glastuinders meebetalen aan de sectorbrede financiering van het gewasoverstijgende onderzoek in de innovatieprogramma’s Kas als Energiebron, Glastuinbouw Waterproof en Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid.

“Goed nieuws voor de kennisontwikkeling voor een perspectiefrijke toekomst van de glastuinbouw”, zegt Ruud Paauwe, directeur van Glastuinbouw Nederland en woordvoerder namens KIJK. Vanaf 2019 zijn nieuwe financiële middelen nodig voor de innovatieprogramma’s Kas als Energiebron, Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid en Glastuinbouw Waterproof. De glastuinbouwsector moet die middelen voor een deel zelf bijeenbrengen. In het voorjaar van 2017 konden ondernemers hun mening geven over de voortgang en financiering van deze drie innovatieprogramma’s. De representatieve steekproef gaf een positieve uitslag. “Als voorwaarde werd onder andere wel gesteld dat alle glastuinbouwbedrijven moeten meebetalen, vandaar de gekozen weg via verbindend verklaring door de ondernemersgroep KijK”, verduidelijkt Paauwe.

Ondernemersgroep Kennis in je Kas
In overleg met de afzetorganisaties is vervolgens aan de ondernemersgroep opdracht gegeven de uitkomsten en voorwaarden te vertalen in een nieuwe, breed gedragen aanpak. In de eerste helft van 2018 is een advies opgesteld over de hoogte van het bedrag per hectare (€ 350,-), de inhoud van de programma’s, de toekomstige aansturing en de wijze van financiering. Ruud Paauwe: “Om ook de niet bij de organisaties aangesloten glastuinbouwbedrijven bij de financiering van Kennis in je Kas te betrekken, is geadviseerd om bij het ministerie van LNV een verzoek om Verbindend Verklaring in te dienen.” Voor de aansturing is geadviseerd om een Programmaraad in te stellen.

De nieuwe opzet
Om voor een sector als collectief innovaties te financieren, zodanig dat de hele sector meedoet, bestaat de mogelijkheid vanuit de overheid een brancheorganisatie op te richten vanuit de keten. De brancheorganisatie Groenten en Fruit en de brancheorganisatie Sierteelt hebben het advies van de Ondernemersgroep KijK overgenomen. De aanvraag voor verbindend verklaring is in december 2018 ingediend en de uitvoeringsorganisatie is ingericht door middel van een onafhankelijke Stichting Kennis in je Kas waarvan de Programmaraad KijK het bestuur is. De Programmaraad gaat over de hoofdlijnen van het onderzoek, het financieel beheer en honorering van projecten. Kennis in je Kas is een stichting voor en door alle Nederlandse telers en wordt gefaciliteerd door Glastuinbouw Nederland.

De komende periode worden de facturen voor de verplichte bijdrage aan Kennis in je Kas verstuurd. De start is nu een feit. “Innovatie is noodzakelijk in de glastuinbouw. Zo kunnen we met elkaar voldoen aan de eisen van overheid en omgeving en als sector de concurrentie voorblijven”, besluit Ruud Paauwe.

Kijk hier voor meer de details over Kennis in je Kas.

Ruud Paauwe

Glastuinbouw Nederland - © 2020