Ontwerp Brabantse Omgevingsverordening ter inzage tot 21 mei

De Brabantse ontwerp Omgevingsverordening is vastgesteld door Gedeputeerde Staten en ligt sinds 9 april ter inzage. In dit document staan de regels voor de fysieke leefomgeving in Brabant (stad en platteland). Tot en met 21 mei kan iedereen een inspraakreactie indienen.

Glastuinbouw Nederland en ZLTO zijn gematigd positief over de ontwerp Omgevingsverordening. Beide partijen zijn tevreden dat er na jaren van stagnatie eindelijk ontwikkelruimte komt voor solitaire glastuinbouwbedrijven en grondteeltbedrijven met kassen en dat er vanuit het provinciale beleid meer ruimte komt voor bedrijven in doorgroeigebieden. De door Glastuinbouw Nederland en ZLTO geschreven ‘Visie glastuinbouw en TOV Noord-Brabant’ en de daaraan gekoppelde lobby heeft hieraan bijgedragen. Op een aantal punten zijn er nog wensen tot wijziging. Die worden nogmaals uitgedragen.

Participatietraject
Aan de ter inzagelegging van de ontwerp Omgevingsverordening ging een online participatietraject vooraf, de ‘Tour de Brabant’, waaraan belangstellenden en betrokkenen van onder meer gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties konden deelnemen.
In 2019 zette de provincie al een eerste stap door alle bestaande regelgeving te bundelen in de Interim Omgevingsverordening (IOV). In de definitieve Omgevingsverordening wordt alle regelgeving in lijn gebracht met de nieuwe, landelijke Omgevingswet.

Omgevingsverordering
Na de inspraakprocedure verwerkt de provincie alle ingediende reacties, die mogelijk leiden tot aanpassingen in de ontwerp omgevingsverordening. Vervolgens nemen Provinciale Staten in het najaar van 2021 een besluit over de vaststelling van de omgevingsverordening, die op 1 januari 2022 van kracht wordt. De ontwerp omgevingsverordering ligt ter inzage tot en met 21 mei. Deze is in te zien via deze link.  Glastuinbouw Nederland dient in samenwerking met ZLTO een inspraakreactie in op de ontwerp omgevingsverordening en deelt later nog een uitgebreidere indruk van het ontwerp in de nieuwsbrief.

Wendy Klijn - Luijten

Glastuinbouw Nederland - © 2023