Ontwerp Omgevingsregeling ter inzage

In 2016 is de Omgevingswet aangenomen en gepubliceerd. Deze wet vervangt een groot aantal wetten die voorheen van toepassingen waren voor de leefomgeving. Dat betekent dat u straks bij één loket terecht kunt voor uw omgevingsvergunningen.

Loketten worden samengevoegd
Het vervangt wetten als de Wet Ruimtelijke ordening, grote delen van de Waterwet, de Woningwet: bouwregelgeving, de Wet Milieubeheer: regelgeving over plaatsgebonden activiteiten, de Wet Algemene bepalingen Omgevingsrecht, de Wet Ammoniak en Veehouderij en de Wet Geurhinder en Veehouderij.

Omgevingswet treedt in 2021 in werking
Het Omgevingsloket bestaa al, echter zijn de onderliggende wetten nog niet officieel samengevoegd. Dat moet eerst wettelijk worden verankerd en daar wordt nu hard aan gewerkt. De planning is dat de Omgevingswet in 2021 in werking treedt. Er zijn op dit moment wel al veel overheden die volgens de nieuwe wet werken. Wilt u zien of er in uw regio ook al door de overheden wordt gewerkt met experimenten of proeven op basis van de nieuwe Omgevingswet? Kijk dan op Aan de slag met de Omgevingswet.

Glastuinbouw Nederland zet zich in voor nieuwe Omgevingswet
Er zijn nog veel stappen benodigd voordat de nieuwe Omgevingswet overal en officieel in werking treedt. De vier onderliggende algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) werden in augustus 2018 gepubliceerd. Het gaat dan om het Omgevingsbesluit, het Besluit Kwaliteit Leefomgeving, het Besluit Activiteiten Leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving. Glastuinbouw Nederland heeft daar op gereageerd en wordt regelmatig betrokken bij de verdere uitwerking. Nu wordt door de Rijkoverheid gewerkt aan de ministeriële regeling, de Invoeringswet met onderliggende regelgeving en de aanvullingswetten met onderliggende regelgeving.

Met ingang van 1 februari is de ontwerp-Omgevingsregeling in internetconsultatie. Deze Omgevingsregeling bundelt de regels uit ongeveer 75 bestaande ministeriële regelingen. Het gaat om regels voor het gebruik van de wet in de praktijk.

Samen met de andere ondernemersorganisaties in Nederland, verenigd in VNO/NCW, en met de partners van LTO bereid Glastuinbouw Nederland een reactie voor.

Wilt u op de hoogte blijven van de aanpassing van de wet en alle onderliggende regelingen, kijk dan op het Omgevingsportaal of op Aan de Slag met de Omgevingswet

Meer informatie
Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Leonie Claessen, landelijk beleidsspecialist Ruimtelijk ordening.

Leonie Claessen

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies