Ook EU-milieuministers willen meer flexibiliteit in nieuwe Bodemrichtlijn

Groen licht vanuit de lidstaten voor de Bodemmonitoringsrichtlijn. De EU-landen omarmen daarmee de doelstelling voor gezonde bodems in 2050. Wel benadrukken ze dat bodemgezondheid een kwestie van lange adem is. Ook eisen ze meer flexibiliteit. De Raad van Europese milieuministers beweegt daarmee in de richting die Glastuinbouw Nederland voorstelt. Vanwege de rijke bodemdiversiteit in Europa pleitte de sector eerder al voor meer maatwerk, stimulansen en een vrijwillige benadering. Hoewel nog altijd kritisch op het wetsvoorstel, vormen de aanpassingen vanuit de lidstaten een goede stap vooruit.

Meer flexibiliteit
Het oorspronkelijke wetsvoorstel van de Europese Commissie stuurde aan op generiek bodembeleid. Lidstaten moeten maatregelen te treffen voor duurzaam bodembeheer. Hiertoe moet eerst worden bepaald of een bodem gezond is of niet. Een gezonde bodem moet aan een aantal criteria voldoen. De Commissie stelde voor dat als één van deze criteria niet zou worden gehaald dat de bodem als ‘ongezond’ zou gelden. Wellicht geleerd van de uitdagingen met de Kaderrichtlijn Water, heeft de Raad die eis geschrapt. Een cruciale verbetering volgens Glastuinbouw Nederland.

Voor ongezonde bodems moeten lidstaten maatregelen treffen om de bodemkwaliteit te verbeteren. Deze maatregelen moeten geleidelijk worden doorgevoerd maar zijn niet vrijwillig en vrijblijvend. In tegenstelling tot de wens van de Commissie worden de criteria waaraan deze bodems moeten voldoen afgezwakt. De ministers voorzien twee categorieën: vrijwillige, Europese duurzaamheidsdoelen en stimulerende doelen op lidstaatniveau. Glastuinbouw Nederland maakte zich zorgen over de uniforme criteria die voor alle bodems in Europa zouden gaan gelden. In plaats daarvan kiezen de lidstaten nu voor maatwerk en vakmanschap, zo constateert de organisatie.

Definitieve wettekst
In april 2024 ging het Europees Parlement reeds akkoord met het wetsvoorstel. Net als de Raad deed het fundamentele aanpassingen om meer maatwerk te bieden. De komende maanden zullen het Parlement, de Raad en de Commissie in een zogenaamde triloog met elkaar onderhandelen over de definitieve wettekst. Glastuinbouw Nederland staat daarbij in nauw contact met de Europese instellingen, Kamerleden en betrokken ministers om te werken aan werkbaar bodembeleid.

Jesse Schevel

Glastuinbouw Nederland - © 2024