Persbericht: Glastuinbouw levert grote bijdrage CO2-reductie

De CO2-doelstelling 2020 voor de glastuinbouwsector wordt aangescherpt van 6,2 naar 4,6 Mton. Dit is een CO2-reductie van 26%.

De aanscherping blijkt uit een brief van staatssecretaris Van Dam aan de Tweede Kamer van donderdag 6 juli 2017. LTO Glaskracht Nederland is akkoord met de aanscherping en verwacht dat de CO2-emissie in 2020 nog iets lager zal uitkomen. In 2015 was de CO2-emissie 5,7 Mton. In de politiek speelt CO2-reductie vanwege de aanpak van de klimaatverandering een grote rol. De glastuinbouwsector levert een forse bijdrage aan de CO2-reductie in Nederland.

CO2-reductie
De aanscherping van het CO2-doel 2020 is het gevolg van afspraken in het CO2-convenant uit 2012 van sector en overheid. In het convenant is afgesproken dat de doelstelling wordt gecorrigeerd als de CO2-reductie met name wordt veroorzaakt door een krimp van het areaal en vermindering van de elektriciteitslevering aan het net met WKK. Wageningen Economic Research heeft aangetoond dat dit het geval is.

Duurzame energie en energiebesparing in de lift
Het energieverbruik in de kassen neemt af. Dit is voor een belangrijk deel het gevolg van een slimmer energiemanagement op de bedrijven, waar door fijnmazige en wetenschappelijke sturing van het kasklimaat de teelt verbeterd wordt en tegelijkertijd de energiebehoefte daalt. Dit is ontwikkeld vanuit ‘Het Nieuwe Telen’ een kennis- en toepassingsproject van het programma Kas als Energiebron van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.

Een ander bepalend traject van het programma Kas als Energiebron is de ontwikkeling van geothermie. De afgelopen 10 jaar zijn 15 geothermieprojecten gerealiseerd. LTO Glaskracht Nederland verwacht nog minstens 10 nieuwe geothermieprojecten tot 2020. Daarmee levert geothermie rond 2020 circa 10% van de energievraag en de CO2-reductie.

Naar klimaatneutraal
In de visie van LTO Glaskracht Nederland kan geothermie uiteindelijk ruim 50% van de  warmtevraag van de sector gaan leveren. Daarmee is geothermie de belangrijkste duurzame energiebron. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving ligt de glastuinbouw als enige sector op koers om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn.  

Flagships
Naast doorontwikkeling van geothermie  en energiebesparing zijn de aanleg van warmtenetten,  afvang en levering van CO2 en beschikbaarheid van groene stroom belangrijke voorwaarden om  een klimaatneutrale glastuinbouw te realiseren.

LTO Glaskracht Nederland werkt samen met stakeholders hard aan twee flagship-projecten die in het bijzonder van belang zijn voor de glastuinbouw: afvang en levering van CO2 en de vorming van warmteclusters.

Webinar 'AOW in zicht'

Ieder jaar stromen werknemers op basis van leeftijd uit. Zij AOW ontvangen en een pensioen. In het eerst volgende Webinar van BPL gaat ons pensioenfonds in op vragen als: hoe werkt AOW aanvragen, kan ik een dag korter gaan werken, welke…

Glastuinbouw Nederland - © 2024