Pleksgewijze toepassing gewasbeschermingsmiddelen blijkt mogelijk

Regelgeving belemmert de best practices voor pleksgewijze toepassing in Integrated Pest Management (IPM). Glastuinbouw Nederland vond dit geen goede ontwikkelingen en stelde dit ter discussie bij de Systeemaanpak Duurzame Gewasbescherming.

Pleksgewijze toepassing onderdeel van Integrated Pest Management
Geïntegreerde gewasbescherming ofwel Integrated Pest Management (IPM) is de standaard in de glastuinbouw. Uitgaan van sterke gewassen, hygiëne, teeltmaatregelen en biologische bestrijding als basis, en chemisch als het moet. Eén van de 8 stappen in het IPM-schema bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen is de toepassing beperken tot noodzakelijk niveau. Het selectief of wel pleksgewijs spuiten wordt daarom ook vaak toegepast in de glastuinbouw. Door de introductie van de her-etikettering, met maar een zeer beperkt aantal toepassingen op het etiket, blijkt helaas dat telers noodgedwongen over moeten gaan naar volvelds bespuitingen met allerlei negatieve gevolgen. Dit stelde Glastuinbouw Nederland aan de kaak in de Systeemaanpak Duurzame Gewasbescherming. Na grondige studie van het Ctgb blijkt nu dat door een juiste administratie en afbakening pleksgewijze toepassing wel degelijk mogelijk is. We kunnen verder werken aan het ecosysteem in de circulaire kas.

Subperceel
Alle gewasbeschermingsmiddelen die ondernemers volvelds mogen toepassen, mogen ook op een deel van het perceel worden ingezet - mits het maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden uit het wettelijk gebruiksvoorschrift niet wordt overschreden en voldaan wordt aan de overige toepassingsvoorwaarden op het etiket. Een perceel of kas mag worden opgesplitst in subpercelen of kappen waarbij per subperceel/kap deze maximale frequentie mag worden toegepast. Voorwaarde is wel dat het een duidelijk afgebakend, herkenbaar en aaneengesloten areaal/kasgedeelte betreft waarvoor een aparte spuitregistratie wordt bijgehouden en waarbij het afgebakende subperceel/kap gedurende de teelt niet wijzigt. Hier controleert de NVWA op bij een inspectie.

Definitie pleksgewijs
Daarnaast zijn er ook gewasbeschermingsmiddelen die al een pleksgewijze toepassing in het wettelijk gebruiksvoorschrift hebben staan. Op basis van de definitie van het Ctgb gaat het om een toepassing die pleksgewijs plaatsvindt (daar waar de aantaster of het plaagorganisme / het onkruid aanwezig is) doch maximaal een oppervlakte beslaat van 10% van het betreffende perceel.

Helma Verberkt

Glastuinbouw Nederland - © 2019 Copyright - Disclaimer - Privacy en cookies