Positief advies financiering arbeidsmarktprojecten glastuinbouw

De sectorcommissie Glastuinbouw van Colland heeft 4 november toestemming gegeven voor diverse arbeidsmarktprojecten, waarbij wordt samengewerkt met Glastuinbouw Nederland. De projecten zijn vervolgens voorgelegd aan het bestuur van Colland Arbeidsmarkt.

Goed werkgeverschap
Goed werkgeverschap is een belangrijk issue voor en in de sector. De werkgroep Arbeidsmarkt en Onderwijs van Glastuinbouw Nederland heeft dit dan ook als een van de centrale punten in haar arbeidsmarktbeleidsplan opgenomen. Om werkgevers te ondersteunen hun goed werkgeverschap invulling te geven is samen met LTO Nederland, Plantum en andere agrarisch en groene werkgeversorganisaties en vakbonden Colland Arbeidsmarkt opgericht.

Cao Colland
Colland Arbeidsmarkt is het zogenaamde opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector agrarisch en groen. Het fonds financiert activiteiten gekoppeld aan de doelstellingen die zijn omschreven in de cao Colland. Net zoals de cao Glastuinbouw, is ook de cao Colland een cao. Het verschil is dat de cao Colland naast de glastuinbouw ook van toepassing is op alle andere agrarisch en groene sectoren.

Alle werkgevers die vallen onder de cao Colland betalen jaarlijks een premie. Dit geldt voor zowel leden als niet-leden van Glastuinbouw Nederland, omdat de cao Colland algemeen verbindend is verklaard. In 2021 was de premie voor de glastuinbouw 0,71% van de loonsom. Bekijk ook het bericht waarin is toegelicht op welke wijze de werkgroep Arbeidsmarktbeleid en Onderwijs richting geeft aan de middelen.

Positief advies diverse arbeidsmarktprojecten
Tijdens de vergadering van 29 oktober van de sectorcommissie Glastuinbouw binnen Colland werden diverse arbeidsmarktprojecten besproken. Peter Loef (Glastuinbouw Nederland) bracht namens de werkgroep Arbeidsmarkt en Onderwijs van LTO Glaskracht Nederland advies uit over projecten die ter financiering aan de sectorcommissie Glastuinbouw zijn aangeboden. Er is toestemming gegeven om subsidie toe te kennen aan een aantal projecten. Bij al deze projecten is een rol weggelegd voor - of wordt samengewerkt met - Glastuinbouw Nederland. Het betreft onder meer de volgende arbeidsmarktprojecten:

Sterk onderwijs voor de groene sector
Een project van de verschillende LTO organisaties om in gesprek te gaan met het groene en ‘grijze’ mbo- en hbo-onderwijs.

De werkgeverslijn- land en tuinbouw: de kennisbank van Glastuinbouw Nederland
Bekijk de toelichting over waarom de werkgeverslijn voor Glastuinbouw Nederland een belangrijk instrument is om ‘goed werkgeverschap’ voor glastuinbouwondernemers mogelijk te maken.

Kasgroeit
Instroom van nieuw talent en stages, opleiding en ontwikkelen van medewerkers, binden en boeien in sector en bedrijf. Dat zijn enkele van de uitdagende opdrachten waaraan het team van Kasgroeit werkt.

First Lego League
De First Lego League heeft als doel om kinderen van 6 tot en met 16 jaar bekend te maken met de glastuinbouw. Een sector waar niet alleen groene werkzaamheden verricht worden, maar ook techniek grootschalig aanwezig is. Directe aanleiding is het gebrek aan techneuten en de verwachting dat dit gebrek de komende jaren blijft bestaan. Deelnemers aan de First Lego League zijn mogelijk de technische medewerkers van de toekomst waarbij mechatronica een grote rol speelt. Zo worden er wedstrijden georganiseerd waar kinderen robots kunnen maken.

Vlog uit de kas
In ‘Vlog uit de Kas’ nemen scholieren je wekelijks een dagje mee tijdens hun werkzaamheden in de kas. Dit is van productiewerk tot marketing en van HRM tot kwaliteitsbeoordelingen. Jongeren die andere scholieren motiveren en inspireren voor het werken in de glastuinbouw.

Collegetour
Glastuinbouw Nederland (subregio Westland, Oostland en Aalsmeer), Greenport Aalsmeer en VNO-NCW West slaan de handen ineen om jong, nieuw talent te koppelen aan hun glastuinbouwondernemingen en aanverwant in met name regio Westland en Aalsmeer. Omdat techniek en robotisering steeds belangrijker wordt, ligt de focus met name op technisch geschoold talent en/of talent met een passie voor techniek.

Flexibel (bij)scholen/online lesmodules
Er is behoefte aan voldoende goed geschoold personeel dat mee kan in de steeds veranderende eisen die aan medewerkers worden gesteld. Het Praktijkcluster T&U (voorheen het CIV T&U, nu onderdeel van CIV Groen) ontwikkelt daarom vijf nieuwe online-onderwijsmodules: 1) Technische installaties voor de glastuinbouw, 2) Big data voor de glastuinbouw, 3) Internationale handel & plantgezondheid, 4) Biobased, 5) Telen op afstand.

De digitale modules zijn gratis beschikbaar voor BOL- en BBL-studenten van de deelnemende regionale AOC’s, en ook voor bedrijven en medewerkers die vallen onder de cao Glastuinbouw.

2 december besluitvorming
Het positieve advies van de sectorcommissie Glastuinbouw wordt voorgelegd aan het bestuur van Colland Arbeidsmarkt. Het bestuur neemt op 2 december een besluit. Peter Loef heeft zitting in het bestuur van Colland Arbeidsmarkt.

Jacqueline Kroon

Glastuinbouw Nederland - © 2022