Rijksaanpak arbeidskrapte mist oplossingen voor komend oogstseizoen

De arbeidsmarkt in Nederland is op dit moment enorm krap. Zo ook in de glastuinbouw. De sector heeft grote moeite met het vinden van goed en voldoende personeel. Daarmee komt de oogst van Nederlandse groenten, fruit, bloemen en planten in gevaar. Het kabinet trekt zich dit aan.

Namens de ministers Adriaansens (EZK), Schouten (Participatie), Dijkgraaf (OCW), Wiersma (Primair Onderwijs) en Helder (Langdurige Zorg) heeft minister Van Gennip (SZW) haar aanpak voor deze arbeidsmarktkrapte gepresenteerd. Concreet handelingsperspectief in deze Kamerbrief voor komend oogstseizoen ont-breekt. Meer is snel nodig, zo constateert Glastuinbouw Nederland.

Langetermijnfocus
De aanpak richt zich op het verkleinen van de vraag naar arbeid, het vergroten van het aanbod en het verbeteren van de match tussen vraag en aanbod, waarbij nadrukkelijk een beroep op werkgevers wordt gedaan. Glastuinbouw Nederland waardeert de aandacht die het kabinet heeft voor de problemen op de arbeidsmarkt. Maar zoals minister Van Gennip zelf ook al aangeeft, gaan de acties de urgente problemen niet oplossen. Het lijken vooral theoretische verkenningen van wat het Rijk in de toekomst op het terrein van de arbeidsmarkt kan doen. Het kabinet moet daarbij niet alleen op kenniswerk voor arbeidsmigratie focussen, maar ook vakmensen voor seizoenswerk in de land- en tuinbouw waarderen.

Creëer aanbod voor de glastuinbouw
Internationale werknemers blijven echter onmisbaar, zeker voor het seizoenswerk waarvoor onvoldoende Nederlandse werknemers te vinden zijn. Bij voorkeur komen deze mensen van binnen de EU. Maar als die er onvoldoende zijn, moet het aanbod van werknemers van buiten de EU moet worden vergroot. Minister Van Gennip houdt die deur voorlopig dicht en verwijst naar het aantal mensen zonder werk in Europa. Het verruimen van de bijverdiengrenzen voor uitkeringsgerechtigden is daarvoor een goede eerste stap. Maar ook veel meer inzet van gemeenten gericht op activering van uitkering naar werk is nodig. Glastuinbouw Nederland kan niet genoeg benadrukken dat de sector gemotiveerde werknemers nodig heeft, op alle niveaus. Motivatie is daarbij van groot belang; gewasverzorging, plukken en oogsten moet je kunnen en moet je willen. Voor deze teelt- en oogstwerkzaamheden nemen ondernemers in het seizoen vooral internationale werknemers in dienst, die beschikbaar en aantoonbaar geschikt zijn.

Goed werkgeverschap
Glastuinbouw Nederland onderstreept het belang van goed werkgeverschap, voor iedere werkende ongeacht functie of land van herkomst. De glastuinbouw heeft de ambitie om te komen tot een sector die bekendstaat als een goede en aantrekkelijke werkgever met een professioneel en sociaal personeelsbeleid voor iedere werkende. Daarbij horen: goede arbeidsvoorwaarden, kwalitatieve huisvesting en voldoende ontwikkelmogelijkheden. Om ondernemers nog bewuster te maken met hun verantwoordelijkheden naar hun (internationale) werknemers is de campagne ‘Love your people like your crop’ gelanceerd. Binnen passende randvoorwaarden van het kabinet blijft de sector zo werken aan goed werkgeverschap.

Jesse Schevel

Glastuinbouw Nederland - © 2023